VERSLAG van dm staal der Akademie van Beeldende Kunsten te ’s Gravenhage over 18751876. - Bijlage 27. Na de uitvoerige beschrijving van den tegenwoordigen toestand der Akademie, in het hervormingsplan vervat, zou men het aanbieden van dit verslag wellicht overbodig kunnen heeten, indien niet de wettelijke bepalingen een jaarlijksch overzicht vorderden. Bovendien zijn de statistische cijfers van het afge- loopen en ingetreden Akademie-jaar zoo welsprekend, en pleiten zij op zulk eene overtuigende wijze voor de uitbreiding der Akademie, dat om die reden alleen een beknopte opsomming van feiten en cijfers hare nuttige zijde heeft. Indien men toch het steeds toenemend aantal leerlingen na gaat, dat sedert 1873 van 272 tot 350 gestegen is, en nog on eindig grooter zoude zijn, indien men aan de eischen tot toe lating niet streng vasthielddan blijkt daaruit dat onze bevolking van het groote nut der instelling voor hare kinderen diep over tuigd is. Krachtiger bewijs voor de onmisbaarheid onzer Akademie kan men niet aanvoeren, wanneer van alle zijden de ouders hun uiterste best doen om hunnen zonen het voor den jongen ambachtsman onmisbaar teekenonderwijs deelachtig te doen worden, Wat Hoogere Burgerschool en Gymnasium zijn voor hen, die zich op studie- en handelsvakken wenschen toe te leggenis de Teekenschoolin deze de Akademie van B. K.voor den toekomstigen werkman. Hier wordt deze in staat gesteld om zijn vak behoorlijk te leeren uitoefenen; hier wordt zijn smaak geoefend en tracht men gevoel voor het schoonezonder hetwelk hij nimmer iets voortreffelijks zal vóórtbrengen, bij hem op te wekken. In elk opzicht verdient derhalve de Akademie van B. K.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 306