27. even groote belangstelling als de beide eerstgenoemde inrich tingen, en des te smartelijker viel het dus, bij den aanvang van den nu ingetreden wintercursusvoorloopig een aantal leer- ingen de teleurstellende tijding te moeten melden, dat zij bij gebrek aan ruimte, niet konden worden toegelaten. Door de welwillende medewerking van het dagelijksch bestuur dezer stad zal men in de lokaliteit eene schikking trachten te maken waardoor tijdelijk dat gebrek verholpen wordt, doch het neemt niet weg dat de toestand onhoudbaar is. Wil de Akademie, op haar terrein, gelijken tred houden met andere inrichtingen van onderwijs te dezer stede, die even on misbaar zijn als zijdan dient zij over grootere ruimte en meer geldmiddelen te beschikken. Tot het verkrijgen van een en ander, met het doel om aan de tegenwoordige inrichting eene kunstindustrieschool te ver binden, strekte het reeds vermelde reorganisatie-plan, hetwelk in Juli jl. aan de leden der Akademie is toegezonden. Daarbij richtte de Raad, naar men zich herinnert, in de eerste plaats tot ’s lands Regeering het verzoek om een jaarlijksch subsidie van f 6000; voorts verzocht hij aan het bestuur der Provincie om een jaarlijksche tegemoetkoming van 2000terwijl aan de gemeente ’sGravenhage werd gevraagd het subsidie van ƒ6150 ’sjaars op f 10500 te brengen. Tot groote teleurstelling van den Raad verklaarde de Rijks- regeering dat tot voorschreven doel geen gelden op de Staats- begrooting beschikbaar waren gesteld.” Mochten nu ook de beide andere lichamen hun geldelijken steun weigeren aan een plan, dat door al de nijverheids-ver- eenigingen hier ter stede ten zeerste is toegejuicht, dan zoude de Raad van Bestuur niet alleen belet worden, aan het hervor mingsplan uitvoering te gevenmaar zou ook de tegenwoordige gebrekkige toestand blijven voortduren. De residentie des Rijks zou het dan moeten aanzien, dat de kinderen van den werk man door het gemis aan voldoende leermiddelen, het te gering aantal leeraren en de te beperkte ruimte, slechts gedeeltelijk» en dan nog gebrekkig, teekenonderwijs ontvingen. Gelijk het meergenoemd hervormingsplan dit kortelijk ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 307