aan één hulpleeraar het onderwijs eener klasse van 87 jonge lieden toe te vertrouwen, benoemde men, ondanks den geldnood, tot tijdelijk hulpleeraar den bekroonden leerling der eerste klasse Bouwkunde, den heer B. G. Gebkitse. Deze staat nu den heer J. A. L. Looisen Jr. in zijne druk bezochte klasse van recht lijnig teekenen bij. Bij den aanvang van den Wintercursus 18751876 bedroeg het aantal leerlingen 330, derhalve 24 meer dan het afgeloopen jaar. Als betalende leerlingen hadden er zich 154 doen inschrij ven; 17 mannelijke en 7 vrouwelijke leerlingen, ofschoon niet allen gedurende het geheele jaar, volgden den cursus voor het middelbaar onderwijs; 70 ontvingen voor rekening van leden het onderwijs; terwijl 82 minvermogenden gratis werden toegelaten. Onder de betalenden bevonden zich 13 jongelingen uit het Gesticht der Hervormde Diaconie; 8 uit het Burgerweeshuis; 6 die door het Luthersch Weeshuis waren gezonden; 3 uit het Gesticht derWaalsche Gemeente en 3 die voor rekening der Israëlitische Ambachtsvereeniging het onderwijs genoten. De Zomerlessen w’erden door 52 leerlingen gevolgd, terwijl aan het schilderen naar het naakt en gekleed model vijf leer lingen deelnamen. De cursus voor vrouwelijke leerlingen werd in het eerste halfjaar door 46, in het tweede door 42 bijgewoond. Over het algemeen was het gedrag der leerlingen voldoende. Wanneer men nagaat, dat het meerendeel uit jonge werklieden bestaat, dan zal ieder lid, dat in den afgeloopen winter de Akademie bezocht, erkennen, dat het in klassen van 70 en 80 leerlingen zeer ordelijk en rustig toeging. De prijsuitdeeling, die op 27 April jl. met bijzondere plech tigheid plaats had, schonk de beste gelegenheid om zich van de gemaakte vorderingen der leerlingen te overtuigen. Was de uit spraak der uit artisten saamgestelde jury reeds bijzonder vleiend, de algemeene opinie bevestigde dat oordeel en roemde de uit voering en juiste navolging der pleisterteekeningende kennis en studie van sommige bouwkundige ontwerpen. Vooral in de lagere afdeelingen was de toevloed van leerlingen ontzaglijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 310