27. f 8050.— 510.55 1124.19 628.60 886.44 475.— 1718.— 3118.50 200.— 29.135 BALANS OVER HET AKADEMIE-JAAR 1875—1876. ONTVANGSTEN. 6150.— 9.25 11699.881 UITGAVEN. Transportere f 11199.78 Kosten van het onderwijs. Studiën, voorbeelden en modellen Kosten voor verlichting Schrijf-, drukloonen en verdere administratiekosten Dienend personeel 2de Prijs: A. Koolemans Beunen. Eervolle vermelding: J. F. Kramers en B. Schabenbebg. Pierde onderafdeeling. 1ste Prijs: W. Booms. 2de Prijs: L. Weitzel. 2de Prijs: A. F. Kbamees. De Staat van ontvangsten en uitgaven der Akademie, waar mede dit beknopt overzicht eindigt biedt een treurig beeld aan van den gebrekkigen finantieelen toestand waarin onze inrichting verkeert. Even als in elke wel geordende huishouding behoort te geschiedenis ook hier beproefd tering naar nering te zetten doch het blijkt, dat zelfs met onthouding van het hoogst noodige, het niet mogelijk is geweest, een klein nadeelig saldo te vermijden. Batig slot over 18741875 f Subsidie der gemeente van 1 October 187530 September 1876 - Bijdragen van het Koninklijk Huis, enz. - Contributiën van leden en begunstigers - Schoolgeld van leerlingen- Bijdrage voor de normaallessen - Entree-gelden van de Tentoonstelling der Prijs- teekeningen op 28 en 29 April 1876 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 317