25 b. Stralenpleinenriolen en waterleidingen. 1°. Straten en pleinen. Blijft in eene stad, waar gas- en waterleiding be staat, een naauwgezet onderhoud der straten steeds moeijelijk, het behoeft zeker geen betoog dat dit onderhoud in het afgeloopen jaar tal van bezwaren meer opleverde, wanneer men nagaat, dat door het in werking brengen der nieuwe gasfabriek het buizen net in een groot deel der stad moest worden .vergroot gewijzigd of vernieuwdterwijl de verlaagde prijs van het gas talrijker aansluitingen voor particulieren nood zakelijk maakte. Ook de uitbreiding van het gebruik der waterleiding droeg het hare bij om dien toestand niet te verbeteren. Aan die vele bezwaren heeft men zoo veel mogelijk getracht tegemoet te komen, zoodat de passage weinig werd belemmerd en de straten langzamerhand weder hun vroeger profil verkrijgen. Naar aanleiding der opgedane ervaring werd geen verder gebruik gemaakt van asphalt-keijen en het daarmede geplaveide vak op het kruispunt der Wagen-, Veene-, Spui- en Vlamingstraat werd opgenomen en met andere keijen bestraat. Te groote slijting, on voldoende hardheid en te hooge prijs zijn oorzaken dezer afkeuring. De Faucon ra/-keijen hielden hunnen goeden naam staande, terwijl bij voortduring blijkt dat de zoogenaamde fcwa-keijen voor steile hellingen zeer zijn aan te bevelen. Met de Ben-Ahin-keijen werd hier ter stede in dit jaar voor het eerst eene proef genomen, en men mag reeds nu met eenigen grond vertrouwen, dat men daarin een keisoort heeft gevonden, die bij een niet al te hoogen prijs vele goede eigenschappen bezit. (Juewarf-keijen werden wegens den hoogen prijs niet genomen en in de plaats

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 31