28. waardige gebouwen worden opgerichtvoorzien van alle noodige leermiddelen, en. in de middelbare school ook teekenonderwijs gegeven wordtzoo leert toch de ondervinding dat het teeken onderwijs niet vooruitgaat. De teekenkunstin het middelbaar onderwijs opgenomen ontwikkelt zich nietwant zij eischt breeder grondslagen en vrijer beweging, dan de samenkoppeling met andere leervakken toelaat. Het lijdt geen twijfeldat het volk nog altijd van voldoend Kunstonderwijs verstoken isbehalve in die steden waar Aka- demiën van Beeldende Kunsten zijn, welke aan alle eischen, wat hulpmiddelen en inrichting betreft, voldoen. Toch houden zelfs zulke Akademiën, hoe goed ingericht ook, geen gelijken tred met die inrichtingen in het buitenland, welke voornamelijk strekken om kunstzin in het volk te brengennamelijk de kunstindustrie-scholen. Alleen deze kunnen aan dien eisch het best beantwoorden, zoo door het onderwijs zelf., als door haren invloeddie de eenvoudigste voorwerpendoor goeden smaak en zuivere kunst uitmuntende, onder een ieders bereik brengt. De kunstindustrie toch kan geacht worden het meest geschikt te zijn om kunstzin onder een volk te brengen, omdat men hare resultatenzoo in den eenvoudigsten als rijksten vormoveral vindt. Acht nu de Raad van Bestuur het Teekenonderwijs op de middelbare school onvoldoende, des te minder stemt hij in met de pogingen die men aanwendt, om door middel van de lagere school kunstzin in ons volk te brengen. In deze laatste zal het gehalte van het teekenonderwijs nog minder zijndaar wanneer men den leeftijd der schoolkinderen in aanmerking neemtwelke slechts het eenvoudigst elementair teekenonderwijs gedoogt, en men de tonnen gouds berekent, die noodig zouden zijn om voldoend teekenonderwijs op onze 3700 lagere scholen te geven en kweekscholen voor bekwame leeraren te kunnen leveren, men de verwezenlijking van zulk een wensch gewis tot de illusiën zal rekenen. Bij de pogingen om kunstzin in ons volk te brengen, vestigt men dientengevolge in de eerste plaats de aandacht op den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 320