28. toestand der bestaande Akademiën van Beeldende Kunsten en op de mogelijkheid van het oprichten van Kunstindustrie-scholen. Werd hierboven gewezen op vaderlandsche Akademiën van Beeldende Kunstendiewat inrichting en hulpmiddelen betreft aan alle eischen voldoen, zoo doet zich als van zelve de vraag voor of de Akademie van Beeldende Kunsten alhier daaraan beantwoordt Bij het overwegen dezer vraag acht zich de Raad van Bestuur verplicht, een juiste schets van den werkelijken toestand te geven. Ter wille van de duidelijkheid wordt die beschrijving verdeeld in drie afdeelingen a. de localiteitb. de hulpmiddelen c. het onderwijs. Een beknopte beschrijving van het gebouw waarin de Akademie beklemd zitzal een allertreurigst licht werpen op den bestaanden toestand. a. De lokaliteit. Zoo als bekend is, wordt het gebouw der Teeken-Akademiehetwelk oorspronkelijk uitsluitend bestemd was voor de Beeldende Kunstenook tevens gebruikt tot huis vesting van de Koninklijke Muziekschool. Deze samenkoppelling geeft natuurlijk voortdurend aanleiding tot wederzijdsche onte vredenheid zoodat de leeraren en leerlingen der Muziekschool door hunne rechtmatige klachten over gezang of te veel rumoer van de zijde der leerlingen der Akademieer daardoor nog niet in geslaagd zijn, den leeraren en leerlingen der Akademie de overtuiging te schenken, dat het studeeren naar antieken of van anatomie, het bijwonen van den cursus over kunstgeschiedenis en schoonheidsleernoodwendig moeten vergezeld gaan van maat- getrappel, orgelspel enz. enz. Wie zal het onnatuurlijk vindendat de ijverige leerlingen der Akademie, in hunne ernstige studiën telkens opgeschrikt door de valsche geluiden eener trompet of iets dergclijks, zich zelven en de orde vergetende, die onuitstaanbare geluiden van de musici der toekomst beantwoorden met dergelijke argumenten Wie zal het onnatuurlijk vinden, dat zij gezamenlijk het maat- getrappel beantwoorden met minder maatvaste geluiden van het zelfde allooi, zoodra zij buiten de leeraren om de gelegenheid daartoe vinden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 321