28. waar de tafelversperring niet eens toelaat den leeraar te zien; in een lokaalkortelings door een 90 a lOOtal jonge werklieden verlaten, die aldaar 3 uur werkzaam waren, terwijl de eenige luchtverversching wellicht moet gezocht worden in de gasvlammen en brandende kachels. Pour le couronnement de l’édifice eindigt deze beschrijving van den onhoudbaren toestand met het navol gende ongeloofelijke feit. Bij volslagen gemis aan lokaliteit, geschiedt het afvormen en gieten van modellen in een kelder, het zoogenaamde oliehok, bij het licht van een paar gasvlammen, zonder barheien dit in een ruimte alwaar des winters, bij de minste vorst, het ijs als kristallen op den muur flikkert. Die kille koude werkt aller- nadeeligst op de gezondheid van gieter en leerlingen, die aldaar enkele uren moeten bezig zijn met een werk waarbij zeer weinig beweging of inspanning te pas komt. b. De hulpmiddelen. Het is overbodig te zeggen dat, niet tegenstaande de toenemendè eischen van het kunstonderwijs, de hulpmiddelen onzer Akademie nagenoeg stationair zijn ge bleven, zoodat de vruchten die het onderwijs afwerpt en het toenemend aantal leerlingen voor een zeer groot deel te danken zijn aan de volkomen toewijding der leeraren. Het is een feit, hetwelk voor onze Akademie niet schitterend, doch voor de leeraren des te vleiender mag heeten, dat deze laatsten zich, uit liefde voor de kunst, het onderwijs en de leerlingen, sedert jaren opofferingen getroosten om uit eigen mid delen boek- en plaatwerken voor het onderwijs beschikbaar te stellen, omdat de inrichting onmachtig is, zich de onmisbare boekwerken aan te schaffen. Het is eveneens een feitdat de voornaamste leeraren dikwerf maanden te huis hebben gewerkt om de onmisbare leermiddelen aan de Akademie te verschaften, ten einde de inrichting te ontworstelen aan het fatum van geldgebrek cn door hun ijver en toewijding in het allerdringendste te voorzien. Zij trachten aldus het onderwijs vruchtbaar te maken voor de leerlingen die van hen alles verwachten. Voegt men hierbij nu nog dat de leeraren aan de beste leerlingen de vrijheid geven, hen nog tusschentijds te komen bezoeken tot het verkrijgen van inlich-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 323