28. behouden, dan moet voldaan worden aan de volgende dringende eischen: voldoende lokaliteit, noodzakelijke leermiddelen, en behoorlijke honoraria voor de verdienstelijke leeraren. Bovendien komt men meer en meer tot het besef dat de ambachtsman nog iets anders noodig heeft te kennen dan zijn handwerk; dat een smid ook tegelijkertijd een kunstenaar kan zijndat het niet voldoende is eene kast te kunnen maken maar dat men vóór alles een fraaie kast in teekening moet kunnen brengen en ontwerpendat smaak en gevoel voor het schoone tegelijk met technische bedrevenheid in het vak bij den werkman ontwikkeld moet worden. De Kunstindustrie derhalve kan en moet op de beste en meest uitgebreide wijze kunstzin in een volk brengen. Bij eene ver betering van den onhoudbaren toestand der Akademie, moet daarop noodwendig worden gelet, te meer nog daar zich in de Akademie zelve een stroom naar die richting doet gevoelen en het toenemd aantal leerlingen hoofdzakelijk ontstaat uit ver langen naar zoodanig Akademisch onderwijs, hetwelk het meest direct met het ambacht in verband staat. Het is tevens op merkelijk dat de leerlingen die steeds tot op het laatst den wintereursus bijwonenschier allen tot genoemde categorie be lmoren, terwijl die voor teeken- of schilderkunst het allereerst en spoedig afwezig blijven. De statistiek van den afgeloopen wintereursus wijst op 336 leerlingenwaarvan 224 reeds een ambacht gekozen hebben terwijl 112 nog geene bepaalde keuze gedaan hadden; 109 van de eerstgenoemden waren timmerlieden, 31 meubelmakers, 30 huisschilders3 instrumentmakers9 smeden4 metzelaars 6 goudsmeden 3 decorateurs 2 rijtuigschilders 3 graveurs 4 lithographen2 machine-teekenaars2 waterbouwkundigen enz. enz. De timmerlieden en metzelaars worden in de Afd. Boirwkunde welke dan ook zeer druk bezocht wordtin staat gesteld later als architect op te treden. De meubelmaker echterdie na den eersten cursus houtverbindingen te hebben doorloopen voor zijn speciaal vak onderwijs en voorbeelden verlangt, kan uit gebrek aan deze laatsten niet voorwaartsdie toestand geldt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 326