21 Te Scheveningen werd het Ditmaarslag herdoopt in Kerklaaneene dwarsstraat uit de Schoolstraat ont ving den naam van Schelpxtraatdie uitkomende in de Badhuisstraat, evenwijdig aan de Schoolstraat dien van Stuurmansstraaldie tusschen het Heemraadslag en de Badhuisstraat den naam van Boegstraat. Van gemeentewege werd de Koningskade doorge trokken tot voorbij den Zoölogischen tuin, eene ver lenging van 241 M.de Zorgvlietstraat werd verlengd met 128 M., de Westerbaenstraat met 222 M., de Hemsterhuisstraat met 193 M. en de Koningstraat met G5 M, Langs het gebouw der Galerieste Scheveningen werd eene nieuwe weg bestraat ter lengte van 84 M.de Kerklaanvroeger Ditmaarslag werd over eene lengte van 120 M. bestraat, terwijl eindelijk een slop achter de Badhuisstraat met 788 M2 keijen werd bestraat. Door dit een en ander is de bestrate oppervlakte der Gemeente vermeerderd met 17,470 M2. Vervolgens behoort hier vermeld te wordendat door den Raad een ontwerp tot verbreeding der Lange Pooten is goedgekeurd en de daarvoor benoodigde onteigeningswet nog voor het einde des jaars is vast gesteld, zoodat bij een goeden afloop der onderhande- lingen met de verschillende eigenaars er kans bestaat, dat met dit werk vóór het einde van 1877 een aan vang zal kunnen worden gemaakt. Eindelijk werd nog in den loop van het jaar door den Raad aangenomen het aanbod van den heer Luberti om het terrein voor zijne huizen aan den Stationsweg aan de Gemeente af te staan, waardoor de gelegenheid bestaat om den Stationsweg op dit punt te verbroeden en het overige terrein als trottoir en wandelplaats in te rigten. Voor het eerst werd in het afgeloopen jaar het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 33