28. ft i LEERPLAN VOOR HET ONDERWIJS aan de Akademie van Beeldende Kunsten en Kunstindustrie le ’s Gravenhage. Het onderwijs wordt verdeeld in vijf afdeelingenABC, Dei E, waarvan de Afd. .4 als de stamafdeeling in het alge meen moet worden beschouwd, terwijl de Afd. A en B tezamen de alle takken omvattende voorbereidende school uitmaken. Het bezoek der Afd. A is beperkt tot twee jaren; dat der school, in den heer le Comte een leeraar bezit, die op het gebied van kunstindustrieel onderwijs zeer te waardeeren is. Genoemde leeraar toch heeft, vóór hij aan de Polytechnische school te Delft werd geplaatst, blijkens vleiende getuigschriften, met goed gevolg in het buitenland de navolgende cursussen in kunstindustrie bijgewoond: de hoogste klasse aan de Kunst- gewerbe-schule te Karlsruhe, directeur Ratsee; de hoogste klasse ornament aan de zeer gunstig bekende Kunstgewerbe-schule te Neurenberg; de cursussen aldaar onder den zeer bekenden directeur A. vos Keeein® en de professoren C. Jüger, F. Wandekeb en A. Obtwein tegenwoordig directeur der Kunstgewerbe- schule te Graz. Hij eindigde zijne studiën bij den heer C. Polisch, een der voornaamste peintres décorateurs te Parijs, terwijl hij intusschen nog de avondcursussen bijwoonde op de Ecole Nationale de dessin et de mathématique pour l’application des beaux arts A I’Industrie, directeur Laurengent en de pro fessoren Etex, Mieet enz. Hoewel deze drie laatste punten meer van huishoudelijken aard zijn, meende de Raad van Bestuur, bij eene zoo belang rijke subsidie-aanvraagde beweegredenen welke daartoe hebben geleid, niet te mogen achterwege laten. Vooral acht de Raad het laatste punt van gewicht, daar het reeds voor een groot gedeelte het algemeen bekend bezwaar omtrent de moeielijkheid in het verkrijgen van bekwame leeraars in kunstindustrie weg neemt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 333