28. N“. 2. NJ. 3. i ’s Gbavenhage 26 Januari 1876. Namens Bestuurderen van het Departement ’s Gravenhage der Maatschappij Tot Nut van het Algemeenheb ik de eer U mede te deelendat het Bestuur met ingenomenheid heeft kennis genomen van het voornemen van uwen Raad van Bestuur om een cursus van degelijk onderwijs in kunstnijverheid aan de Akademie van Beeldende Kunsten te verbinden. Het Bestuur uit de beste verwachtingen voor dit uw loffelijk voornemen en zal steeds met veel sympathie uwe pogingen gadeslaan. Namens Bestuurderen voornoemd De Secretaris, (get.) J. E. VAN VoOBTHUIJSEN. de Nederlandsche nijverheid eene ware weldaad bewezen worden, waaraan zijblijkens verschillende internationale tentoonstellingen, bepaaldelijk behoefte heeft. Directeuren der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid (get.) Vbolik, Voorzitter. F. W. van Eeden, Secretaris. ’s Gravenhage, 23 Maart 1876. Naar aanleiding der missive van den Raad van Bestuur der Akademie van Beeldende Kunsten te 's Gravenhage, heeft het Bestuur van het Departement ’s Gravenhage der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van Nijverheid de eer, aan den Raad te berichten, dat het Departement in zijne laatste Ver gadering besloten heeft, zijne adhaesie te hechten aan het be ginsel, nedergelegd in het plan van den Raad, betreffende de voorgenomen oprichting van een cursus van dégelijk onderwijs in kunst-nijverheid aan genoemde Akademie. Het Bestuur voornoemd: (get.) J. W. L. van Gordt President. Rietstap Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 339