r 28 121,000 100,600 76,300 201,400 4? 42 41 4? leggen en herleggen van de kei- en klinkerbestratingen in het openbaar aanbesteed. Aangezien daaronder tevens het aan- en vervoeren van de noodige materi alen, zand enz. is begrepen, is daardoor veel vereen voudiging' in de administratie verkregen, terwijl door eene bepaling in het bestekdie den aannemer ver- pligt de door hem gelegde en herlegde straten geruimen tijd te onderhoudenvoor de deugdelijkheid van het werk op voldoende wijze is gezorgd. Kleine herstel lingen worden thans door vaste kantonniers uitgevoerd. De resultaten, die deze regeling heeft opgeleverd, zijn zeer bevredigend. Aannemer van dit werk werd de Heer II. Jongenburger te Waddinxveen, voor de som van f 23^ per M». In het afgeloopen jaar werden aangekocht: 116,500 stuks Luiksche of Ourthe-keijen Centim. Lava-keijen Ben-Ahin-keijen Fauconval-keijen Athsche keijen benevens 1,204,000 stuks Waalklinkers. De bestrating werd vernieuwd in het Noordeinde, de Zeestraat, de Veenestraat, de Wagenstraat, den Zwarteweg, de 2de Nieuwe Molstraat, de Herderinne- straat, het Westeindede Rijnstraat, den Bezuiden- hout en het Oranjeplein, terwijl bovendien de oprillen van de Wagenbrug en die bij het Zieken en den Zuid-Binnen- en Buitensingel met Lava-keijen werden bestraat. De geheele oppervlakte, die in 1876 bestraat en herstraat werd, bedraagt 170,581 M1. In de volgende opgave vindt men vermeld de lengte der verschillende in 1876 gelegde trottoirs:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 34