28. N°. 4. N”. 5. Het Bestuur der Vereeniging voor Handel N°. 6. ’s Ghavenhaoe, 14 Febr. 1876. en Nijverheid alhier heeft de eer U mede te deelen, dat het met belangstelling heeft kennis genomen van uw voornemen om een cursus van degelijk onderwijs in Kunstnijverheid aan de Akademie van Beeldende Kunsten te verbinden. Het Bestuur wenscht dat voornemen krachtig te ondersteunen en verneemt daarom gaarne in welk opzicht het U verder ten dienste zal kunnen zijn. ’s Gbavenhage 9 Febr. 1876. Met veel belangstelling ontving het Bestuur der Afdeeling ’s Gravenhage van de Vereeniging ter Bevordering van Fabriek en Handwerknijverheid,” uwe missive van 8 Januari jl., houdende uitnoodiging om genoemde afdeeling door twee afgevaardigden te doen vertegenwoordigen op eene vergadering door uwen Raad belegd op 20 Januari jl., ten einde met andere hier ter stede gevestigde nijverheidsvereenigingen van gedachten te wisselen over het plan van uwen Raad om een cursus van degelijk onder wijs in kunstnijverheid aan Uwe Akademie te verbinden. Namens het Bestuur voomoemd: (get.) G. P. Gbandia Voorzitter. C. Kutten, Secretaris. Het Bestuur voomoemd (get.) W. Wintgens, Voorzitter. P. F. W. Mouton, Secretaris. ’s Gbavenhage 9 Februari 1876. Het Bestuur der Ambachtschool te ’s Gravenhage, erkennende het hooge belang der bevordering van het kunstindustrieel onder wijs hier te lande, schenkt zijne volle sympathie aan het streven van uwen Raad in deze richting, maar acht het aanvankelijk niet wel mogelijk, omtrent de vooralsnog niet volkomen vast staande voornemens van Uwen Raad dit punt betreffende, een oordeel uit te spreken. Met gevoelens van bijzondere hoogachting heeft het de eer zich te noemen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 340