28. N’. 7. A. P. Godon. H. C. Dubois. J. Singels. Joh. Guam, Secretaris. De Raad van Bestuur der Akademie van Beeldende Kunsten te ’s Gravenhage L. R. Beynen Voorzitter. J. G. Vogel. H. F. O. ten Kate. J. F. Metzelaab. J. Bosscha Je. Aan die vereerende uitnoodiging heeft het met genoegen vol daan en heeft het de eer U mede te deelendat naar aanleiding der rapporten van zijne afgevaardigden omtrent het in uwe Ver gadering behandeldebesloten is uwen Raad kennis te geven dat uwe denkbeelden in onze Vergadering met de meeste toe juiching zijn begroet en het niet aarzelt u de verzekering te geven, dat het uwe pogingen wil ondersteunen, voor zoo veel de moreele krachten der Afdeeling het toelaten. Het Bestuur koestert den wensch, dat uw edel pogen om den den kunstzin bij het Nederlandsch volk op te wekkengoede en rijke vruchten drage. Namens hel Bestuur voornoemd (get.) J. Kappeijne van de Coppello Voorzitter. P. F. W Mouton, Secretaris. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's Gravenhage heeft de eer U te berichtendat zij met veel belangstelling heeft kennis genomen van het verslag harer beide afgevaardigdendie de door uwen Raad belegde Vergadering ter zake van het onderwijs in Kunstnijverheid bijwoonden. Zij aarzelt niet te verklarendat zij levendig gevoeltdat onderwijs in Kunstnijverheid voor de ont wikkeling van ons volk noodig is, opdat het weder de plaats inneme, die het vroeger bekleedde in de bouwkunde, meubel- fabriekatie en aanverwante vakken. Zij juicht daarom het plan, door uwen Raad gevormd, in beginsel zeer toe, en hoopt dat het hem gelukken mogede opgevatte denkbeelden ten uitvoer te brengen. Harerzijds zal zij gaarne haren moreelen steun aan de handhaving van het beginsel verleenen. De Kamer voornoemd: (get.) J. Tn. Mouton President. v. d. Velde Az., Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 341