29. Aan deze werden gezamenlijk verstrekt 11803 portiën spijs, vertegenwoordigende eene geldswaarde van f 826.21 1816 kilogrammen roggebrood ter waarde van - 163.44 10900 turven ad- 51.77 5 Alzoo te zamen f 1041.425 De kosten dezer ondersteuning bedroegen bij gevolg ƒ103.685 meer dan het vorige jaardoch staan in verband met het eenig- zins hooger cijfer der winterbedeelden aldaar, en waarvan het aantal, dat van 1875 met 12 gezinnen overtrof. Voor dat verschil in meerder moet worden opgemerkt, dat de haringvisscherij in 1876 minder gunstige uitkomsten heeft op geleverd, dan de laatst voorgaande jaren. Deze zijn bij gevolg van invloed geweest op het vertier der daarmede in verband staande vakken en bedrijven waarbij voor den werkman niet die verdiensten waren te verkrijgen dat hem eene aanvraag om onderstand, zij het dan ook slechts tijdelijk, kon worden ge weigerd. De intrekking van bedeeling aan gezinnen van personen aan den winterarbeid geplaatstgeschiedde voor 42 gezinnenmet 17.20 in geld, 72 brooden ’sweeks en 52 portiën spijs daags. Bij het eindigen van het wintersaizoen werd de ondersteuning ingetrokken van 152 gezinnen, uitmakende 569 personen, tot een bedrag van 25.05 in geld255 kilogr. brood en 202 por tiën spijs, en verminderd voor 188 gezinnen 408 personen, met f 9.65 in geld, 7 brooden en 191 portiën spijs. Hierdoor en ten gevolge der sedert den Isten Januarij plaats gehad hebbende mutatiënwerd de lijst der bedeelden terug gebragt op 473 gezinnen, uitmakende 950 personen, bedeeld met 304.20 en 591 brooden ’s weekswelke cijfers in ver houding tot die op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars eene vermindering aanwijzen van 17 gezinnen 28 personen en een bedrag in onderstand van 7.55 in geld en 24 kilogr, brood. Voorts heeft het gezamenlijk aantal der door het Burgerlijk Armbestuur in 1876 bedeelden, met uitzondering van dezulken ten wier behoeve reispenningen of transportkosten enz. werden verstrekt, bedragen:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 344