29. Onafgebroken. Tijdelijk. Te zameu. Gezinnen. Personen. Gezinnen. Personen. Personen. 477 240 818 717 1791 Gezinnen. Personen. 1791 717 705 657 407 15 1 3 228 171 7 1 1 1 waaronder 311 eenloopende personen en 406 gezinnen, uitmakende 1480 personen. Naar de verschillende kerkgenootschappen is de verdeeling als volgt: Scheveningen ’s Gravenhage welke cijfersin verhouding tot 187514 gezinnen minder aan wijzen. Met opzigt tot het Bestedelinghuis heeft het Burgerlijk Arm bestuur te vermeldendat het behoorlijk voorziet in de bestaande behoefte tot verzorging van bejaarden en invalieden, waaronder sommige als onherstelbaar uit het Gasthuis ontslagen. Wel wordt door de opname van de laatste categorie van personendie meerdere zorg vereischende taak van den Directeur en van zijne huisvrouw niet ligt gemaakt, daar even als vroeger alles met behulp der bestedelingenzonder bijstand van buiten, wordt verrigt. Intusschen mag het Burgerlijk Armbestuur de opmerking niet achterhoudendat deze beambtendoor hunne goede zor- Gezinnen. Nederd. Hervormden te ’s Gravenhage. j Scheveningen i Roomsch Catholieken Evang. Lutherschen Waalsch Hervormden Oud Roomsch Cathol. Ned. Israëlieten 973 n r> n n 3 303 n n r r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 345