29. Van de bedoelde 167 personen werden verzorgd: 31 30 1 2 2 8 3 5 5 5 5 1 106 4 5 167 151 11 Te zamen 8 3 1 10 92 De verpleegdagen bedroegen te zamen 32011, zoodat de ver- pleegkosten per dag ongeveer 31 cents, per week ƒ2.17 en voor het geheele jaar 113.68 hebben beloopenhetgeen in verhou ding tot 1875ditmaal over het geheele jaar per hoofd een hooger bedrag aanwijst van 11.95en dat veroorzaakt wordt doordien voor sommige artikelen hoogere prijzen dan het vorige jaar moesten besteed worden, terwijl kleeding, ligging en brand stoffen gedurende 1876 in grootere hoeveelheid benoodigd zijn geweest. Daarenboven zijn gedurende 1876 door het Burgerlijk Arm bestuur in verschillende gestichten of bij bijzondere personen verpleegd 167 personen, tegenover 166 in 1875. In de Gestichten der Ned. Herv. Gemeente In het Roomsch Cath. Wees- en Bestedelinghuis In het Weeshuis der Evang. Luth. Gemeente In het Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente te Scheveningen In het huis van Barmhartigheid. In de Landbouw-kolonie „Ned. Mettray In het Gesticht voor verwaar loosde meisjes Thalitha Kumi” Israëlieten verpleegd te Delft Benevens bij bijzondere personen. Vrouwen Kinderen Totaal. Mannen. n 6 6 n T n n n r T> n r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 347