29. M. V. K. V. AL V. M. V. K. K. 27 4 3 26 1 1 Y y n n n 2 6 4 7 n Y y n y v r> 1 1 2 n n n r> y Y y 8! 2 6 n y n y Y y y Y i 2 1 y r> r> n y n 5 1 y y r n Y y y Y 5 5 n y y y Y s n n n n 1 1 n n y y Y Y Y Y 8 3 62 30 29 4 8 2 63 n 5 Te zamen 9 116 39 4 35 2 9 112 Y In verzorging opgenomen. Op 31 Dec. 1876 in verzorging gebleven. Ontslagen of overleden. Op 1 Jan. 1876 werden verpleegd. 3 4 1’ 2 1 2 De verpleegkosten dezer 167 personen, waarvan op ultimo December 1876 op die wijze nog 126 verzorgd werden, bedroeg over het geheele jaar 9,281.84. Met opzigt tot de verpleging in de kolonie van de Maat schappij van Weldadigheid zij vermeld, dat, ingevolge de in 1819 en 1821 gesloten contracten, aldaar nog voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur gevestigd waren 6 huisgezinnen uitmakende 28 personen. Daarvan werden 2 huisgezinnen, door In de Gestichten der Ned. Herv. Gem. In het R. 0. Wees- en Bestedelinghuis In het Evang. Luth. Weeshuis In het Weeshuis der Ned. Herv. Gem. te Scheveningen In het Huis van Barm hartigheid In de Landbouw-ko- lonie „Ned. Mettray” In het Gesticht voor verwaarloosde meis jes „Talitha-Kumi.” Israëlieten verpleegd te Delft Benevens bij bijzon dere personen De mutatien in dit personeel waren in den loop des jaars als volgt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 348