20. in doorloopend geneeskundigen onderstand opgenomen personen, voor 1876 een minder bedrag aan van 84 gezinnen en 161 personen (leden des gezins beneden de 18 jaren). Het aantal in de bedoelde afdeelingen uitgereikte ziekenbriefjes was voor ’s Gravenhage 188 meer en voor Scheveningen 206 minder bij een verschil van 16 ziekenbriefjes in het geheelongeveer gelijk aan dat des vorigen jaars. Voorts werd die hulp in de Vide onderstandswijk (Godshuizen) blijkens de sedert 1 Januarij 1868 aangelegde en sedert bijge houden registers, aan 27 verpleegden meer dan in 1875 verleend. Wat het aantal der voor zijne rekening in de Gemeente- Apotheek gereed gemaakte geneeskundige voorschriften betreft deze beliepen een cijfer van 50027, alzoo 2450 voorschriften minder dan het vorige jaar. Hieromtrent valt verder op te mer ken, dat onder dat bedrag uitsluitend voor het Gasthuis 18153 voorschriften zijn begrepenterwijl ten behoeve van andere gestichten of godshuizen 4499 recepten werden gereed gemaakt zoodat het aandeel in eerstgenoemd cijfer voor huiszittende armen slechts 27375 recepten tegenover 28202 in 1875 bedraagt. In de Vde onderstandswijk (Scheveningen') beliep het aantal gereed gemaakte recepten 1020 minder dan het vorige jaar. Bij gevolgtrekking meent het Burgerlijk Armbestuur uit een en ander te mogen besluiten, dat de gezondheidstoestand zich in het afgeloopen jaar, ook volgens het door Heeren Gemeente- Geneeskunstoefenaren ingezonden verslag, als zeer gunstig heeft doen kennen. Behalve eenige sporadische gevallen van kinkhoest en mazelen onder de kinderenheeft zich overigens volstrekt geene epidemie bij de minvermogenden vertoond. De verstrekking van breukbanden, enz., die in 1876 ten behoeve van 436 personen plaats had, staat ongeveer gelijk aan die des vorigen jaars, en geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerking. Met opzigt tot de verpleging in het Gasthuis valt te vermel den dat terwijl daarin op ultimo December 1875 voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur nog in verpleging waren gebleven 115 personen, blijkens de hiervorenstaande opgaven in den loop des jaars voor zijne rekening werden opgenomen 756 lijders,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 351