29. Het armbestuur meent hier zijne erkentelijkheid te mogen uitspreken voor de wijze waarop die Vereeniging de vrijwillig op zich genomen taak gaarne blijft volbrengen, en daardoor te meer op aller belangstelling en medewerking aanspraak mag maken. Te Scheveningenwaar geen afzonderlijk pare vaecinogène bestaat, werden volgens opgaven van den Gemeente-arts Dr. J. van der Mandele 218 gratis inentingen verrigt. Het aantal verlossingen door de Gemeente-vroedvrouwen ver rigt, bedroeg in 1876 160, waarvan 58 te Scheveningen. Blijkens de daaromtrent door HH. Gemeente-verloskundigen ingezonden rapporten, was de afloop gunstig voor al de moeders, alsmede met inbegrip van 2 tweelinggeboortenvoor 161 kinde ren, waarvan 95 van het mannelijk en 66 van het vrouwelijk geslacht, zijnde een kind levenloos geboren. Met opzigt tot de financiële uitkomsten zij opgemerktdat die allezins gunstig mogen worden genoemd. Vooral de belang rijke mindere kosten beneden de raming, die het Armbestuur voor geneeskundigen onderstand haden de besparing op eenige andere artikelen bragten te weegdat van het toegestane subsidie de aanzienlijke som van 4804.955 is ongebruikt gebleven. Verdere bijzonderheden blijken uit de onlangs overgelegde rekeningwaarvan de uitkomstennevens het hiervoren mede gedeelde naar inzien van het Burgerlijk Armbestuur alle blijken geven van den niet ongunstigen toestand van het armwezen der Gemeente. Omtrent den staat van bezittingen en van de daarin voor komende veranderingenwaarvan het Armbestuurovereen komstig art. 33 der Verordening, gewoon is aan het slot van zijn verslag mededeeling te doen, merkt het Burgerlijk Arm- j bestuur op, dat het in den loop des jaars heeft ontvangen een I aandeel in het aan de algemeene armen besproken legaat van wijlen Jonkh. J. B. B. de Bellefeoid groot f 1000tot de aanvaarding waarvan het werd gemagtigd bij Koninklijk besluit van 8 November 1876, n°. 16; terwijl voor het ontvangen bedrag, ad f 245.50 is aangekocht eene inschrijving in het Grootboek der 2} pCt. rentegevende schuld, groot f 400.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 353