de eerste afdeeling der rekening 43967.41, terwijl zij over het Bijlage dl VERSLAG van hel. Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te ’sGbavenhage, over het jaar 1876. Bij het aanbieden van de Rekening en Verantwoording en van de balans heeft het Bestuur de aangename verklaring af te leggen, dat de Vereeniging steeds in bloeienden toestand blijft verkeeren. Hoewel de geldelijke gevolgen van de onderneming blijken uit de hier nevensgaande rekening van den penningmeester, zij het ons vergund eene korte vergelijking te maken met de uit komsten, in het jaar 1875 verkregen. De totale ontvangst van bedroeg in 1875 de som van afgeloopen jaar klom tot een bedrag van f 44302.335; Het totaal der uitgaven in die afdeeling bedroeg in 1875 31412.49, in 1876 30481.92®; derhalve was het batig saldo der eerste afdeeling in 1875 f 12554.92, in 1876 f 13820.41. De tweede afdeeling wijst over 1875 in de drie hoofd stukken eene totale ontvangst aan van f 17397.405, in 1876 f 17961.11. De uitgaven een totaal van f 17534.45® in 1875 en op deze rekening 16692.50. Op 31 December 1875 bestond er een nadeelig saldo van 137.05, terwijl 1876 een voordeelig saldo van f 1268.61 oplevert. MIJ N E II E E HEX ■j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 357