51. van Gemeentewege Met zekere voldoening mag het Bestuur vermelden, dat op de schuldbekentenis aan de erven van wijlen den heer Jochems en bedragende f 20000, voor welke leening.de leden van het Bestuur zich in der tijd persoonlijk aansprakelijk hebben ge steld, dit jaar is afgelost de belangrijke som van ƒ11000.00. Daar de 2dc, 3de en 4de negotiatie zijn aangegaan tegen eene rente van 4 en 4J °/o ’sjaars en de genoemde schuldbekentenis eene rente van 5 °/0 vordert, meende men in het belang der Vereeniging te handelenhet eerst te denken aan de aflossing van laatstgenoemde schuld. Eene niet onbelangrijke som werd dit jaar besteed om de woningen aan de Loosduiusche brug en den Noordwal zoowel van binnen als van buiten te verwen, en hoopt het Bestuur in het volgend jaar ten opzigte van de woningen in den Zuster- polder en op het Spui daarmede voort te gaan. De steeds toenemende klagten over de riolering in deze gemeente en waaronder ook de woningen der Vereeniging in verschillende opzigten lijden, deed het Bestuur besluiten een nauwgezet onderzoek in het werk te stellen omtrent het tonnenstelsel, dat zooveel mogelijk thans wordt toegepast en in vele hofjes is ingevoerd. Met teleur stelling evenwel moeten wij er van gewagen, dat het nemen eener proef met dat stelsel ons werd ontraden wegens de be zwaren, die het schier overal schijnt te ontmoeten, daar het tot de grootste onreinheid aanleiding geeftwanneer de tonnen niet met de meeste zorg dagelijks worden weggehaald, het geen uit den aard der zaak niet wel mogelijk is bij eenige uitbreiding van het stelsel. Het Bestuur hoopt, dat het voorstel van den architekt- direkteur der gemeentewerken eerlang door den Gemeenteraad moge worden aangenomen en vleit zich, dat door invoering van het spoelstelsel de tegenwoordige bezwaren van riolering ook voor de woningen onzer Vereeniging zullen overwonnen worden. Eenigen tijd geleden werd het model van de woningen in den Zusterpolderdat naar de tentoonstelling te Philadelphia is gezonden, terug ontvangen. Hoewel niet bepaald te roemen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 358