51. Het Bestuur van de Vereenigiug voornoemd S. C. J. VAN AALST, Waarnemend Voorzitter. M. W. DU TOUR VAN BELLINCHAVE, Waarnemend Secretaris. valt over den toestand waarin wij liet terug ontvingen, mogen wij met ingenomenheid vermelden, dat het eene eervolle ver melding is waardig gekeurd en dat ons zelfs uit den vreemde deswege gelukwensehen zijn aangeboden. De ofiicieele kennis geving van de bekrooning is tot heden nog niet ontvangen. Ten slotte Mijne Heeren, moeten wij u met leedwezen mede- deelen, dat ons medelid Beelaebts van Blokland zijne functie als Secretaris heeft nedergelegd, op grond van drukke ambts bezigheden ingevolge zijne benoeming tot referendaris aan het Ministerie van Justitie. De heer du Toue van Bellinchave is tijdelijk in zijne plaats met het secretariaat belast.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 359