i i: k s r i: u mi i: x 1 HÜïis igi M-ss g I 408 180 477 252 228 225 f 91,2L6.495 f 9,819.— f 68,609.27 O n t vangst e n. f 89,355.31 1,835.— f 91,216.495 g: I 1 f 26.185 12.788.225 ƒ16,878.805 ƒ51,730.465 O? Bijlage 54N>‘. 2. BESTUREN VOOR HUISZITTENDE ARMEN, behoorende tot de instellingen van weldadigheidbedoeld bij lift. a van art. 2 der Armenwet. DIENSTJAAR 1875. TOTAAL. GETAL ARMEN, DIE ZIJN ONDERSTEUND Hoofden Eenloopende personen. A A N M E R K INGE N. eenloopende hoofden hoofden personen. personen. 4. 6. 3. 2. 1. i i ven. Uitgaven niet in de kolommen 1 3 begrepen. Renten Subsidiën Optelling Alle in de Optelling Nadeelig saldo van der in van der A F A A NM E R KI N G E N. r kolommen geld. kolommen 1 en 4 tot niet begrepen en met 12. uitgaven. 2 en 3. 5. 6 7. 9. 13. 8. 10. 3. 4. 1 1. 12. 2. 1. Subsidiën van Alle in de Optelling vorige andere der kolommen Opgenomen van niet instellingen kolommen A A NME R KING E N. vorige gelden. van het van de provinciën. gemeenten. begrepen dienstjaren. van 1 14 Rijk. provincie. ontvangsten. armenwet. weldadigheid. 13. 14. 2. 5. 15. 3. 12. 7. 9. 10. i. 4. 6. 8. 11. gedurende het geheele jaar onafgebroken, als: Optelling der kolommen 1 aan andere instellingen van weldadigheid. Optelling der kolommen 2 en 4. opgenomen of verschuldigde kapitalen. vroegere dienstjaren. Voordeelig saldo Erfstellingen legaten en schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. Terug ontvangen onderstand krachtens de artikelen 49—52 der vorige kolommen eenloopende Teruggaaf uit de fondsen der armbesturen aan de gemeenten gedaan voor onderstand door dezezonder tusschenkomst van armbesturen, vers: rekt. Werk verschaffing aan armen zonder aftrek van de opbrengst van hel werk. Klerstelling iar.lerhoud, be- i ■astingen en ■nlere lasten I: roerende en onroerende bezittingen en alle kosten van beheer. op andere wijze of in natura tot een geldswaardig bedrag van Onderstand van allerlei aard, niet in de kolommen 5 12 vermeld. Renten van effecten en uitstaande kapitalen, huur en pachtgelden opbrengst van houthak veldv nichten cijnsen thijnsen en alle andere inkomsten van bezittingen en toegekende regten. alleen gedurende den winter of slechts nu en dan ééns of meermalenals: Kosten van verpleging van krankzinnigen in gestichten voor deze. van huisgezinnen. Het bedrag in kolom 12 vermeld bestaat in a. De posten voor het Bestedelinghuis, die tevena op den daarvoor aan geweten staat zijn opgegeven9,036.33» b. Begrafeniskosten- 5^5 c. Gratificatie Oud-Directeur Bestedelinghuis. - 266.66» ~t 9,819.— Collecten inschrijvingen en andere niet in kolom 2 begrepen giften en bijdragen. van huisgezinnen. en 3. Bedrag der over het dienstjaar gedeclareerde of in anderen vorm genoten subsid’ën voor verpleging van krankzinnigen in gestichten voor deze can huisgezinnen. Aflossing van hypotheken koopprijzen van verkochte roerende en onroerende goederen, te gelde gemaakte effecten, inschulden en andere bezittingen, met inbegrip der bij de inning ontvangen renten. Opbrengst van de door werkverschaffing (kolom 6 der uitgaven) verkregen en verkochte voorwerpen. FT Q SS FT O □2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 363