BESTUREN VOOR HUISZITTENDE ARMEN, behoorende tot de instellingen ONTVANGSTE N. UITGAVEN. GETAL ARMEN, DIE ZIJN ONDERSTEUND Optelling Optelling Subsidiën van Optelling der BENAMING Kosten der AANMERKINGEN. der kolommen waaronder elke instelling bekend staat. kolommen hoofden van kolommen in 10 tot en beheer. Provinciën. 1 tot en Gemeenten. huis- huis- 6 tot en met 8. geld. personen. met 14. met 4. gezinnen. gezinnen. 15. 14. 1. 13. 2. 12. 3. 6. 10. 11. 4. 5. 7. 9. 8. Ned. Herv. Diaconie 386 567 f 144 45 2,576.62 55,832.89 1142 ƒ35,255.54 52,464.50 14,632.34 Idem te Scheveningen. 136 14 110 260 6,212.65 12,770.66 Waalsche Diaconie 17 1 1 8,254.14 (c) Remonstrantsche Diaconie 4 290.— 7 2 17 715.— 803.— 88.-— (d) meer dan in het vorig jaar door opheffing 116 Evang. Luth. Diaconie 48 38 35 I» 237 904.98 9,697.39 5,104.06 319 95 Par. Kath. Armbestuur 17,291.40 117 51 582 17,291.40 »10,552.60 I» 11,565.32 1,012.72 j» 17 4 Idem te Scheveningen. 1,893.- 15 4 40 500.— 465.— 14 dadige instellingen vergoed worden. 5 Armbestuur van de Oud R. K. Gemeente 6 10 35 I» 94.20 564.— 115 33 81 23 Ned. Israëlitisch Armbestuur 4,550.— 11,079.57* 34 50 Port. id. 1,301.65 id. 84 317.37 1,301.65 519.40 1,693.27 21 61 9 Chr. Geref. Gemeente, afd. Wagenstraat 91 2,270.— 50.- 2,270.— 1,200.— 10 18 15 20 Nobelstraat 63 1,964.63 1,350.76 502.46 1,853.22 11 9 15 57 Hoogd. Evang. Armbestuur 92 1,452.— 69.65 1,239.65 350.— 558 298 2961 ƒ11,179.43 4,550.— 1,115.25 f DIENSTJAAR 1875. 66 116,846.70 f 1,964.63 1,452.- 1,393.— 609.72* gedurende het geheele jaar onafgebrokenals Onderstand van allerlei aard op andere wijze of in natura tot een geldswaardig bedrag van andere instellingen van weldadigheid. Erfstellingen legaten en schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. 4,831.80 6,037.01 1,115.25 11,099.74* 1,656.98 6 van eenloopende 134,167.86* 15,629.57* 12,338.48* 287.10* 5,555.88* 6,301.47* 7,362.96* 609.72* van ongeveer van inschrijving Bijlage 54 n°. S. 1,165.57* 47 (0 4 hoofden vanj eenloopende personen. I (a). bovendien 4 certificaten 2| pCt. W. Sch.elk groot 1000. (ft) hieronder begrepen 945. 200.38 4,498.80 4,563.19 117,299.71* 11,655.91* I van Art. 2 der Armenwet. 1166 I 939 van Weldadigheid, bedoeld bij lilt, b Collecten inschrijvingen en andere niet in kolom 10 begrepen giften en bijdragen. 1,410.— 858.58 12,615.14*1 2,581.06* 10,572.23 I» 7,362.96* 290.— 5,392.43* W 117.19 (d) der betrekking van Med. doctor der Waalsche Diaconie. waarvan 3372 wegens verplegingskosten in het Waalsche Weeshuis. verpleegkosten welke door particuliere lief- ƒ71,545.66*/ 34,574.62 t I 1,150.— i 820.— 6,459.36 856.50 i een som 4000 belegd door aankoop op het grootboek, waarvan 27 voor rekening der Diaconie wor den verpleegd in het Waalsche Weeshuis. 60,664.69 alleen gedurende den 1 winter of slechts nu en dan j ééns of meermalenals 252 I» n n n n i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 364