1 i a <4 3 Lett. I*. BENAMING waaronder elke instelling bekend staat. Vereeniging van den H. Vincentius da Paulo .1 238 238 3971.12 3842.64 f f f \f f f Liduina van de H. Elisabeth 207 2094.25 209 1807.57 207.79 1856.46 I» H. Aloysius 225 2310.— 225 2310.— 12.— 2250.—I» 2262.— Van het Ned. Israëlitisch Armbestuur. H. Willebrordus 2 Bikoer Cholim Wehekdisch 60 3 4 69 1159.985 150.— 415.125:» 917.80 1482.925 j 859.98-’ 8 4 3 523 211 741 300.— 9248.675 8948.675 f 9681.815 f Lett. c. 145 6542.— f 4703.50 231.77 4935.27 f 3100.— f 3442.— 72 369.79 Fonds voor de nagelaten betrekkingen van ver ongelukte Scheveningsche visschers I II f 30.— L) 73 weduwen en weezen. f 445.125 8866.90 GENOOTSCHAPPEN, DIE AAN SCHAMELE ARMEN ONDERSTAND VERLEENEN, behoorende lot de instellingen van weldadigheidbedoeld bij lilt, b en c van art. 3 der armenwet. 1 f 3842.64 1/ 3971.12 \f 1807.57 Men geeft geen ondersteuning of bedoeling wordt onderhouden door liefdegiftendie veelal tusschen de 200 en 400 bedragen, uit de opbrengst der naaischool en uit giften bij dc verpleging van zieken. DIENSTJAAR 1875. GETAL ARMEN, DIE ZIJN ONDERSTEUND: UITGAVEN. O N T V A V G S T E N. Optelling Optelling Optelling Kosten AANMERKINGEN. der der der van hoofden kolommen kolommen hoofden kolommen provinciën eenloopende eenloopende in beheer. en van gemeenten. van van 6 tot en met S. 10 tot en met 14. 1 tot en met 4. personen. geld. personen. het Rijk. huisgezinnen. huisgezinnen. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 15. 13. 14. 11. 0. 10. 8. 12. O j) i» (2) V: gedurende het geheele jaar onafgebroken als alleen gedurende den winter of slechts nu en dan ééns of meermalen als Onderstand van allerlei aard verstrekt <2) 300.— Erfstellingen, legaten en schenkingen, in den zin van het Burgerlijk W etboek. op andere l wijze of in natura tot een gelds waardig bedrag van Bijlage 54 n° 4. Collecten, inschrijvingen en andere niet in kolom 10 begrepen giften en bijdragen. andere instellingen van weldadigheid. Subsidiën van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 365