lil f O i f-j g.i It IhT ïO s si I Us W s s g 2 - 5 g wy GODSHUIZEN (niet zijnde ziekenhuizen of gestichten voor krankzinnigen), behoorende tol de instellingen van weldadigheidbedoeld bij lilt, a van art, 2 der armenwet, Verpleegden en Verpleegdagen. GETAL VERPLEEGDEN EN VERPLEEGDAGEN VOOR REKENING VAN Totaal Totaal gemeenten of van andere verpleegdagen. verpleegden. in het gesticht. instellingen van weldadigheid. A A A' M E II K 1 N G E A’. verpleegden. verpleegden. verpleegdagen. verpleegdagen. oude lieden. verpleegdagen. verpleegden. gebrekkigen. kinderen. 6. 1. 5. 8. 2. 3. 4. 9. 10. 11. 103 103 32,915 32,915 55 48 T Werk- ONDERSTAND VAN ALLERLEI AARD. Optelling Alle in de Subsidiën Renten verschaffing Nadeelig saldo Optelling aan van vorige aan der der andere van Kosten kolommen kolommen A A Af Hl E 11 k I A’ G E A'. kolommen vroegere van niet begrepen 1 en 6 tot en dienstjaren. begrafenis. met 12. G. 7. 4. 8. 9. 3. 10. 2. 11. 12. o. 13. 53.55 7541.7G 9227.335 1G32.025 9227.33 is v a n gs t c n. Subsidiën van: Alle in de Optelling Optelling Op- der ■der kolommen genomen A A N M E 11 K l N G E IV. kolommen gemeenten, provinciën. 1 toten met 13. gelden. 15 en 16. 5. 1 4. 7. 8. 11. 12. 3. 13. 14. 2. 15. 17. 9036.33 s ƒ191.— 9227.33 I Erfstellingen, legaten en schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. de verpleegden zelve of van andere particulieren. Optelling der kolommen 13 en 5. Optelling der kolommen 2, 4 en G. verschuldigde kapitalen. opgenomen of vorige kolommen 2 Kosten van genees- heel- en verloskun dige hulp en genees middelen. Voeding, kleeding, ligging, bewassching, verwarming verlichting en alles wat verder tot onderhoud en verzorging strekt. Bijlage 54 niet begrepen I ontvangsten. g uitgaven. S3 instellingen 6. van weldadigheid. van 2 tot en met 5. A - A S 3 ■W® 1t - 8 AA s .2 e -* S Collecten, inschrijvingen en andere niet in kolom 2 begrepen giften cn bijdragen. 8^1 s 2 - fcc-a 16. verpleegden zonder aftrek de opbrengst van hel werk. Ad s X cs a z ^-5 Herstelling, onderhoud, belas tingen en verdere lasten van het gesticht en van de daarin voorhanden meubelen en alle .kosten van beheer. DIENSTJAAR 1875. VERPLEEGDEN over het dienstjaar, lü. 9. I s a die voor Bij het opmaken van de tabel is nog te vorderen, wegens kosten van verpleging over het dienstjaar, van: O o o sa c3 Renten van effecten en uitstaaude kapitalen, hu ur en pachtgelden opbrengst van houthak, veldvruchten cijnsen, thijnsen en alle andere inkomsten van bezittingen cn toegekende regten. Herstellingonderhoud, belastingen cn verdere lasten van Toerende en onroerende bezittingen, met uit sluiting van de gebouwen ia welke l et gesticht is gevestigd en van de daarin voorhanden meubelen. Q - Q Q O* Q - GS o CD •f’ C3 cï Aflossing van hypotheken koopprijzen van verkochte roerende en onroerende goederente gelde gemaakte effecten, inschulden en andere bezittingen met inbegrip der bij de inning ontvangen renten. De kosten sub 3 bedoeld zijn begrepen onder 3 van het Burgerlijk Armbestuur en zijn niet splitsing vatbaar. a cS E T5 '5 Hf 3 s cs Het in kolom 5 vermelde bedrag wordt ver strekt door het Burgerlijk Armbestuur, dat geheel in de behoefte van het Bestedelinghuis voorziet. C -- o ■q. o Aflossing van kapitalen, beleg- I ging van gelden door aankoop van vaste goederen of effecten, door vestiging van hypotheken of op andere wijze, met in begrip der kosten van aankoop en der bij be taalde op de aangekochte effecten verschenen renten. ‘S CS HET GETAL Terug ontvangen verplegingskosten over het dienstjaar, van: VERDEELING VAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 367