l i I s< Dienstjaar 1875. Weldadigheidbedoeld bij lilt, b Lelt. b. ONTVANGSTEN. UITGAVEN. Subsidiën van: j Onderstand van allerlei aard Optelling BENAMING legaten en Kosten AANMERKINGEN. der der waaronder elke instelling bekend staat. van Begrafenis kolommen kolommen beheer. kosten. 9 tot en met 13. 5 tot en met 7. en 11. 10. 9. 1. 2. 8. 3. 7. a. Bezwaard met levenslange uitkeeringen °215 10467.88 c 147 12 3990.— i 52 26 ?l 193.25 29 9 f 125873.12= 438 64 724 1226 f 15084.16 f 142304.175 352.25 Lett. e. 67 a. 23 7773.17 7773.17 f 103 90 7773.17 193 f 8585.22 7773.17 f 226.90 f Burger Weeshuis St. Nicolaas Gasthuis Oude Mannenhuis H. Geesthofje IL oftshofje Hofje van Van Dam Louisa-Stichting 4 24 199 24 15 36 16 12 215 159 67 24 36 16 12 23 34 47 29 9 2405.54 768.75 41.20 69.30 116.40 in den zin van het Burgerlyk Wetboek. 187.50 500.— geneeskundige dienst reparatie van gebouwen uitdeeling in geld brandstoffen levensmiddelen verlichting en assurantie 8 47 39 34 381 43 58 632 3.75 61.58 f I s 12. 688— 1249.35= 1195.50 595.35 i 7' f T) T) n n n r 43.67 50.— .2 13. f f 5071.24 746.66 969.08 89.50 184.50 200— 1324.24 2 <o 40 n n 672498 8184.01 5415.79 5883.99= 12315.06= 7245.63= 28491.65= 6036.98 6741.40= 4220.29 5288.64= 36290.68= 1937.77 4530.00= 7926.18 12315.06= 1335.62= 1759.23 1149.98= 1442.50= 7426.18 851.67 151856.59= 1920.— 26732.42= 30242.51 Bijlage O 4 n°. 7. Optelling 787.79 r 2900.— h\ 16159.99=</i 9064.95 53680.49= schenkingen, andere niet I in kolom 9 begrepen giften bijdragen. i andere instellingen van I weldadigheid. GETAL VERPLEEGDEN, VERDEELD IN: f 23851.94 7487.23 4062.66= 1361.98=<z 553.14 500.— 9751.13= 10010.42 851.67 f 28964.38 8303.19 5148.14= 1451.48= 737.64 700.— 11075.37 6. Collecten Erfstellingen inschrijvingen legaten en en 150.95 336.56= 342.— 182.40 304.— 46.07 f 1361.98= 18933.89 10008.62 58238.26= van Art. 2 der Armenweb f 47568.09= 2773.89= 900— e 4507.77 157740.58= Diaconie Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente.^ Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Ned. Herv. Gem. i f e 55 a rs 5 1 Q. f 56380.21 29246.09 11865.32= innigeir behoorende tot de instellingen van f 50107.26 13319.55= f aan verschillende per sonen tot een jaarlijksch bedrag van f 1092. b. Van de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente. c. Idem. d. Hieronder is begrepen f 3235.44 voor de school. e. Minder dan in het vorig jaar door het verleend ontslag aan een inwonend onderwijzer, wiens plaats niet vervuld werd. f. Van de Evang. Luth. Diaconie. g. Inkomst van bestedelingen. A. Van het Nederlandsch Israëlitisch Armbestuur. i. De uitgaven worden bestreden uit de fondsen van bet R. K. Par. Armbestuur. 12096.84=6 10467.88 c Gesticht voor Oude Mannen, Vrouwen en Kinderen der Waalsche Gemeentej Evang. Luthersch Weeshuis P oomsch Kath. Par. Weeshuis en Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Oude Mannen-, Vrouwen- en Weezenhuis der Ned. Hervormde Gemeente te Scheveningen Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis Idem Weeshuis Roomsch Kath. Oude Mannenhuis- 31655.38 12695.65= 28000.— a 2000.— 14. 5. r> 15 n n T) n n n T) T) n Tl T) n n D T) n n n n n T) n n n n n T) n n n T) n n n n T) T) r> r> r> n <u o T) Q o .Si o O n T) n T>' Tl T T T) n n r, d O .SP '2 o n n n Voeding, kleeding, liggingbewas- selling, verwarming, verlichting, genees- I en heelkundige hulp, geneesmiddelen en alles wat verder tot verzorging en onderhoud strekt. a E a co O <1> SJO-j? O 4. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 368