30 afgeloopen jaar eene nieuwe phase ingetreden. De Architect-Directeur heeft zijne denkbeelden omtrent deze belangrijke quaestie uiteengezet in een Ontwerp voor de riolering van ’s Gravenhagedit werd in handen gesteld van eene Commissie uit den Raad, bestaande uit de heeren: Fijnje, Mouton, Maas, Evers, van Stralen en Stam, onder voorzitterschap van den Heer Burgemeester, welke Commissie zich voor stelt het avant-projet van den Architect-Directeur tot een volledig ontwerp te doen uitwerken, en tevens de verschillende rioolstelsels te onderzoekenom daar na de resultaten van dit onderzoek met hare denk beelden omtrent de oplossing van dit moeijelijke vraag stuk aan den Raad mede te deelen. Voor Scheveningen werdna zeer belangrijke debatten in den Raad, besloten eene proef te nemen met het riool-spoelstelsel. Ten gevolge daarvan werd een riool gelegd van het Hotel d’Orange door de Wassenaarsche straat, de Kerkwerf en het strand tot 800 M. voorbij de Vuurbaak; eene lengte uitmakende van 2793 M. Tevens werd een riool gelegd in de Verlengde Bad huisstraat en in een daarmede verbonden slop, waar door bovengenoemde lengte met 489 M. vermeerderd en alzoo tot 3282 M. gebragt werd. Deze riolen, ver vaardigd uit Portland-cement-betonzijn met de meeste zorg gelegd en voldoen alleszins aan de gunstige ver wachtingen zoodat besloten is dit stelsel te Scheveningen verder uit te breiden. Ofschoon met betrekking tot het geheel het vol tooide werk slechts als een goed begin mag beschouwd worden, is reeds nu menige verbetering in den afvoer der vuile stoffen merkbaar, en is het alleen door dit werk mogelijk geworden, om in eene riolering der hötels te Scheveningen op doelmatige wijze te voorzien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 36