kllhfP I IfW! IfUirtfF s I i rMJUi-ss- Hi j 3:8 e- 1 t Sj 2-S 1 gttS ?e Pifj I; !'i 1; s: T o s p s 2 5 8 g 8 s s g 3 2 2 2-: C: cS g 2 - w ,1 S i ie-, i F® Kosten van beheer. o© gemeenten. 5© provinciën. S 3 'I S 52s 7 o p co co a o w O’ to Ci ot o p CD to o ft 0 22 <z> P3 00 as ÉS w 55 tel 0 Uj i-J O’ X 0 Optelling dei’ kolom men 2 en 3. 8: i-cn C-» Optelling der kolom men 5 tot en met 9. 5 if M tó OQ O 05 B C O 5m CTO CS e-t- >1 Ca o o> H g Getal personen aan welke werk is verschaft. K B 3>rj S“ o Sg §■0 £- S'O I Erfstellingen, legaten en schenkingenin I den zin van het Bur- j geilijk Wetboek. Collecteninschrij vingen en andere niet ,Ci in kolom 5 begrepen giften en bijdragen, andere instellin- gen van welda digheid. Hetgeen het verder uitge- gevene voor grondstoffen werkgereedschappen en arbeidssoon meer bedraagt 9® dan de waarde van de ver vaardigde voorwerpen en al zoo als onderstand is te beschouwen. H r- BS o 2 BB ^23 S- BB

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 370