55. i. Gemeente-Instelling. Het verschaffen van geld in tijden van behoeften. 3. NOTA VAN TOELICHTING betreffende de Stads Bank van Leening. Met het vorige jaar vergeleken, werden in 1876 meer beleend 9467 panden, tot een daarop voorgeschoten bedrag van ƒ52,026, bewijs van een nog al belangrijke toename der beleeningen meer bijzonder wat precieuse voorwerpen betreft, hetgeen bij den minderen stand ondanks oogenblikkelijke verlegenheidvan eene betrekkelijke welvaart getuigt. Hetzelfde verschijnsel deed zich ookna meestal kortstondige beleening, bij de lossing voor. Over 1876 werden meer gelost dan in 1875 in getal panden 6217, in bedrag van het daarop voorgeschoten geld 40,515.50. Wat de verkochte panden aangaat, bestaat het verschil meer in de hoegrootheid dan wel in het getal. Er werdennamelijk in 1876 meer verkocht dan in 1875, 67 panden, in bedrag van hetgeen daarop was voorgeschoten 1294.50, het eigenaardig gevolg van de meer precieuse voorwerpen, welke ter beleening werden aangeboden. AABD BEU INSTELLING. INWENDIGE TOESTAND. 2. DOEL DER INSTELLING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 373