55. 4. 5. Het bedrag der interessen op de geloste en verkochte panden ie zamen genomen, was in 1876, vergeleken met het vorige jaar minder f 489.39hetgeenbehalve uit het verminderen der rentetaxwelke eerst in het afgeloopen tijdvak in volle werking is getredenuit de menigvuldig herhaalde wekelijksche beleeningen, welke 2/3 gedeelte van het geheele getal uitmaken te verklaren is. Voor zoo ver tot deze of gene verbetering geen dringende aanleiding bestaat is daaraan bij herziening van het algemeen reglement, ook wat eene meer duidelijke redactie betreft, eerst regt gevolg te geven. Niettegenstaande het ligtvaardig gebruik dat, ondanks de meerdere verdiensten en het hooger loonin den zomer vooral door de arbeidende klasse van de beleenbank gemaakt wordt kan toch nog altoos van die instelling gezegd wordendat zij aan haar doel blijft beantwoordendoor aan tijdelijk in nood verkeerende personen een gereed middel te verschaffen om zich zelven te kunnen helpen. Bekend als de behoeften reeds zijn uit voorgaande Nota’s wachten deze hare vervulling van eene eventueele herziening der reglementen. Na de reeds aangebragte hoofdverbeteringen zijn die voor het oogenblik minder dringend. TOEPASSING EN WERKING. BEHOEFTE AAN VERBETERING. 6. MIDDELEN, DIE TOT VERBETERING ZOUDEN KUNNEN LEIDEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 374