56. Een en De gebouwen, serres en hokken verkeeren in goeden staat; hen in goeden staat van reparatie te houden is dan ook de voortdurende zórg van het Bestuur. Een keur van zeldzame en fijne planten versieren de serres van het Genootschap. Een begin voor het Museum is thans gemaakt in eene af zonderlijke zijzaal van het hoofdgebouwen verdient als geschenk daarvoor vermeld te worden eene belangrijke Oryctognostisehe verzameling. De jaarlijksche tentoonstelling van pluimgedierte liep naar genoegen af, niettegenstaande het hoogst ongunstige weder. Bovendien werden nog gehouden eene tentoonstelling van honden van wege de Nederlandsche Jachtvereeniging „Nimrod” en eene tentoonstelling van vruchten enz. door de afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Voor de beide eerst genoemde tentoonstellingen is gebruik gemaakt van het voor die gelegenheden expresselijk ingericht terrein achter de bloem- kweekerij gelegen. De zomerconcerten gegeven dooi- de Kon. Mil. Kapel van het reg. grenadiers en jagers, onder directie van den begaafden Dunkler, blijven steeds zeer gezocht en worden zeer gewaar deerd, zoowel door leden als door vreemdelingen. Behalve de reeds genoemde geschenken zag het Genootschap zich met nog vele anderen vereerd, niet alleen uit het moeder land maar ook uit onze koloniën. ander te zamenvattende blijkt hetdat het Genoot schap zich beijvert om zooveel mogelijk nut en genoegen te verspreiden en daarbij toch het doel, in art. 1 harer statuten uitgedrukt, niet uit het oog te verliezen en daardoor te groeien en te bloeien ten bate van velen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 378