I S l'l2 il 57. 57. 11 Uil h ƒ18 I I i> s .2 J ■ssj I F S g 1 l 3 o 3 S 5 is 1 1P ARBEIDSLOON PER WEEK. AANTAL. Andere NAMEN AARD Mannen. Vrouwen. ingevoerde werk- Mannen. Vrouwen. DEK DEK Toestand tuigen of FABRIEKANTEN. FABRIEKEN. verbeteringen. IF. J. V. van den Heuvel. Boekbinderij. 1 1 Algemeene Landsdrukkerij. 1 1 6 id. Wed. E. Spanier en Zoon. Steendrukkerij. |ot 25 1 1 1 Gunstig. Directeur W. F. v. d. Putten. Brood- en meelfabriek. 103 id. 2 |G. Lensvelt. 40 Brood- en beschuitbakkerij. I 1 1 Zeer goed. L. J. Wijsman en Comp. Meelfabriek. 1 25 1 Geen opgave gedaan. /z 6 Directeur A. W. Heijnen. Wasch- en bleekinrigting. 1 2 id. H. Hotz. 1 1 4 Smederij. id. Vereeniging. 1 Wasch- en badhuis. 3 2 id. 1 '2 1 id. ZZ 1 Kleederbleekerijen. 1 !3' id. ij. Smeele. 1 1 6, id. G. C. Smeele. 1 1 4 id. Grutterij. perweek. 3 61 Destilleerderij. 1 I Gunstig. H I II 2‘10 Zie Hoofdstuk V. |t ƒ14 met premiestelsel. Mouton en Zonen. 23 Fabriek van chemicaliën. Machinale vischnettenbereiding. 1 A. E. Maas. 1 Netten- en garentaanderij. id. S. Couwenberg. Tabak- en sigarenfabriek. id. H 1 J. P. Rademaker. id. Banketbakkerij. Fabriek van chocolade enz. id. id. Karnmolen. 1 1 id. wollen verwerij. 3 3 4 1 Vooruitgaande. n 2 I >oven jaren. beneden 16 jaren. 1 1 2 65 Zie Hoofdstuk V. 8 8 rt O •’-» H 2 tot 6 I 4 Ronde oven met I warme lucht. I GETAL ARBEIDER op 31 December K 8 1 S g g <z> j Voldoende. j Geen opgave gedaan. ij. F. Volgraff en Comp. •I. M. Parser en Comp. Zijde- en Geen opgave gedaan. 5 4 P. H. M. Nieuwcrkerk. IA. v. d. Kroft en Zoon. W. C. Waldeck. (m. Tack Sturm. g-2.1 Am cj a g co i of ƒ36. Overwerk per uur; voor de unbten en bedienden wordt een deel winst gereserveerd ter verdeeling. iF. J. Leenen. jP! J. Geradts. 1 1 2 1 1| 3 1 1 1 1| 2 1 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 381