VERSLAG der Kamer van Koophandel en Fabrieken nopens dm staat van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in de gemeente ’s Gbavenhage, over het jaar 1876. Het jaar 1876 kenmerkte zich door gedruktheid op het gebied van handel en nijverheid in het algemeen. Ditmaal was het de onzekerheid, of de Oostersche quaestie door de kracht van wapenen zou worden beslist, die moedeloosheid verspreidde en van groote ondernemingen terughield. Intusschen was de toestand, voor zooveel deze gemeente aan gaat niet ongunstig te noemen. Er heerschte in de verschillende vakken van nijverheid groote bedrijvigheidals natuurlijk gevolg van de bestendig voortgaande uitbreiding der gemeente en de groote toeneming van hare bevolking. De visscherij maakte vrij goede zaken; en de badplaats Scheveningen, krachtig bijgestaan door de schoone residentie en hare niet minder schoone omgeving, lokte den stroom van vreemdelingen herwaarts, wier korter of langer verblijf gewoonlijk zooveel toebrengt tot de welvaart dezer gemeente. Minder vruchtbaar dan zijn voorganger was het jaar 1876 op het gebied der algemeene wetgeving. Behalve die tot regeling der coöperatieve vereenigingen kwamen, handel en nijverheid be treffende, geene wetten tot stand. Bij Koninklijke besluiten werden vastgesteldreglementen voor het vervoer op de spoor wegen; voor het overmaken van gelden door middel van telegrafische Bijlage 58. I. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 382