58. Hinnenlandsche handel. a. Aardappelmarkt. Varkens. Aanvoer 189420 hectoliter, zijnde ruim 40000 hectoliter min der dan in het vorig jaarj de prijs liep van f 3.75 tot 5.25 per hectoliter uiteen. Aangaande de alhier gevestigde markten zijn ons de volgende mededeelingen gedaan. De aan voer (300 stuks) overtrof dien Van 1875 met 35 stuks; de prys was van 60 tot 70 cents per kilogram, vuil op de schaal. postzegels en voor de invoering van telegramzegels. Verder werd de termijn voor het in werking treden der wet tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen bij Koninklijk besluit bepaald op 15 October 1876. Te oordeelen naar de toezeggingen van den Minister van Financiën, kan het jaar 1877 in dit opzigt voor handel en nijverheid gewigtiger zijn. De wensch, waarmede Hoofdstuk I van ons vorig verslag werd besloten, is onvervuld gebleven, met uitzondering alleen dat de verbetering der Loosduinsche brug en der Konings- of Boschbrugbeiden even groote belemmeringen voor de schipperij wordt voorbereid. Er is nog geen ruime havenkom, als ligplaats voor goederen- stoombooten en beurtschepen en, bijgevolg, ook geen ruime toegangsweg naar die havenkom; de Wagenbrug,- de Koninginnebrug en de Parkstraatbrug volharden nog steeds in het belemmeren van de scheepvaart; er is nog geen enkele gracht gedempt en de waterweg naar de Maas vraagt nog altijd om verbetering. Scheveningen mist nog steeds een zeehaven en een spoorweg. Zal het einde van 1877 een of meer dezer groote behoeften bevredigd zien Wij willen het hopen. II. HANDEL.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 383