58. den botertijd. Die oorzaak is en bieden aan de De vermindering in de ter markt gebragte hoeveelheid vaten boter, bij vergelijking met het jaar 1875, is veroorzaakt eerst door de langdurige droogte en daarna door den aanhoudenden regen in het beste gedeelte van dus van voorbijgaanden aard. Omtrent den handel in bouwmaterialenin fijne meubelen, galatlieriën en in artikelen van weelde zijn, na hetgeen wij daar omtrent in ons verslag over 1874 aanteekendengeene nieuwe bijzonderheden mede te deelen. Ten opzigte van den handel in manu facturen en modeartikelen geldt de ook in dat verslag opgenomen klagt. Groote inspanning uitnemende volharding worden vereischt, om het hoofd te steeds toenemende buitenlandsche concurrentie. Een voornaam handelshuis althans hier ter stede omschrijft ze ditmaal in de volgende bewoordingen De concurrentie uit het buitenland neemt zulk eene ver houding aan, dat zij den binnenlandschen detailhandel doodt. Het vak van manufacturen en confection, waarmede duizenden, ja tienduizenden in den lande hun brood verdienen, wordt met ondergang bedreigd. Niet alleen dat het debiet wordt weg genomen, maar al het contante geld gaat buiten ’s lands, en de winkeliers blijven met hun schuldvorderingen zitten. In hoe verre kunnen door de Regering maatregelen worden genomen om dergelijke concurrentie tegen te gaan, in elk geval den buitenlandschen concurrenten dezelfde lasten op te leggenwaar aan de hier gevestigde handelaars zijn onderworpen?” De volgende staat bevat een overzigt van de in 1876 alhier in- en uitgevoerde accijnspligtige en accijnsvrije goederen. Doorvoer heeft niet plaats gehad. b. Buitenlandsche handel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 386