32 3°. SI oo ten. Geen der plannen tot demping en riolering van particuliere slooten, reeds vroeger aangeboden, kwam in het afgeloopen jaar tot uitvoering, hoofdzakelijk tengevolge van moeijelijkhedendie zoodanige werken meestal van de betrokken eigenaars of belangheb benden -ondervinden. De bestaande plannen werden vermeerderd met een ontwerp voor de demping en riolering van eenige slooten tusschen den Z. 0. Buitensingel en het Station van den Rijnspoorweg. 4°. Waterleidingen. Omtrent de exploitatie der Duinwaterleiding over 1876 verwijzen wij naar het hierachter gevoegd ver slag van den Directeur (Bijlage 14). Dit verslag werpt een zeer gunstig licht op de werking dezer heilzame Gemeente-instelling; wij stippen er alleen het volgende uit aan: De toeneming van het gebruik bedroeg 3055 per- ceelenin 1875 was het geheele aantal der percee- lenwaar duinwater gebruikt werd3316zoodat dit thans is vermeerderd met 48 pCt. en tot een totaal cijfer van 6371 perceelen is geklommen. In het geheel werd geleverd eene hoeveelheid van 571,500 M’ waarbij gerekend wordt voor verlies 5 28,500 te zamen. 543,000 M* of ongeveer 1490 M3 per dag. 100 310 47 65 in het verlengde gedeelte der Koningstraat over 65 M. de Hemsterhuisstraat Schelpstraat en Schelpkade achter de Javastraat in de Schelpstraat te Scheveningen. te zamen. over 587 M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 38