58. deswege ontvangen wenken, her- Enkele vaartuigen, niet bestemd voor de vaart op Belgie, dienen als vletvaartuigen tusschen Scheveningen, Rotterdam en Vlaardingen, tot vervoer van versche, gedroogde en gezouten visch en van haringnetten, nog andere tot het aan voeren en uitventen van brandstoffen. Van de 45 vaartuigen, die te ’s Graven hage tehuis bchooren, zijn er 5 uitsluitend voor het fabriekwezen in gebruik, 6 zijn bewoonde liggers, 2 worden gebezigd als liggers voor ammoniak - water, 1 als ligger voor houtskool, 2 tot berging van kool. De overige behooren aan particuliere schippers tot aanvoer van brandstoffen, aardappelen, fruit, enz. of aan kramers, die de kermissen en jaarmarkten bezoeken. In 1876 werd havengeld geheven van 45472 vaartuigen, of 5952 meer dan in 1875. Die vermeerdering vindt haar oorzaak in het hervatten van den zandaanvoer voor de belangrijke spoorweg- en andere werken te Rotterdamin den buitengewonen aanvoer van zand uit de duinen onder Loosduinen tot ophooging van het terrein voor de nieuwe gasfabriek en in den aan voer van bouwmateriaal, in verband met de steeds voortdurende uitbreiding der gemeente. Ook naar aanleiding van haalt de Kamer den in het vorig verslag uitgesproken wensch: dat, indien de afschaffing van het havengeld vooralsnog niet mogelijk is, de heffing ten minste billijken worde geregeld, de invordering zoo weinig mogelijk belemmering aan de scheepvaart berokkeneen de slechte toestand van waterwegen en losplaatsen de betaalde belasting niet doe betreuren. Eene aanzienlijke industriëele firma deelt ons de volgende opmerking mede, waaraan wij gaarne eene plaats gunnen. „Wil men eene residentiestad als ’s Gravenhage eene aanzienlijke uit breiding doen erlangen, dan moet er in de voornaamste plaats op gelet worden, dat handel, nijverheid en scheepvaart kunnen bloeijen. Daartoe zijn noodig: eene haven te Scheveningen en nieuwe waterwegen naar de groote vaart. Kan men hiertoe niet geraken, dat men dan overga tot verbetering van het vaarwater tusschen deze gemeente en Delft, en het vervangen der vier vaste bruggen door beweegbareopdat schepen met vaste staande

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 399