33 De financiële uitkomsten van dit eerste volle exploi- tatiejaar mogen ook zeer bevredigend genoemd worden daar toch de exploitatie het aanlegkapitaal en de afschrijving buiten rekening blijvende een voor- deelig saldo opleverde van ƒ23,727.63. Bij een toenemend gebruik van het duinwater zullen deze uitkomsten steeds gunstiger worden, zoodat langzamerhand de renten van den aanleg door de winsten der exploitatie zullen kunnen gedekt worden. Uit het verslag van den Directeur blijkt daarenbo ven, dat er volstrekt geen vrees behoeft te bestaan voor ontoereikendheid der duinen om op den duur de vereischte hoeveelheid water te kunnen leveren. De werken, onder letter b van dit Hoofdstuk ver meld, met uitzondering van de Waterleiding, hebben in 1876 aan de Gemeente gekost: aan straten en pleinen 132,928.47 riolen- 133,054.34 pompen, enz. - 2,410. Totaal. 268,392.81 5°. Pompe n. Van de pompen valt niets bijzonders mede te deelen het bestaande getal werd naar behooren onderhouden; die in de Wassenaarsche straat te Scheveningen vor derde eene niet onbelangrijke reparatie. Door het plaat sen van trechtervormige pijpjes boven den uitloop van enkele gootsteenen zijn deze laatsten tevens tol drink bakken voor honden dienstbaar gemaakt. Tot datzelfde doel zijn in enkele nieuwe wijken en in die waar zij tot heden ontbraken eenige gegoten ijzeren bakken geplaatst. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 39