58. I I 5 beneden 16 jaren werkte, De meubelfabrieken hadden, dank zij de toenemende weelde, ruimschoots werk en goeden aftrek. werktuigen werden ingevoerd ter besparing van handenarbeid, gevoelde ook dit jaar den druk van den staat van kwijning, waarin de metaal-industrie geheel Europa door verkeert. De firma verwijst dan ook naar hetgeen hieromtrent in ons vorig verslag werd aangeteekend. De Ijzergieterij en fabriek van stoom- en andere werktuigen der naamlooze vennootschap n de Prins van Oranje directeuren J. J. van Coeverden en J. H. Huygens, vermeldt haar toe stand als bloeijend. Minder dan vroeger, was de bedrijvigheid in de rijtuig fabrieken. Die van de firma M. L. Hermans en Come. wier verdienstelijke chef, ons vroeger medelid, haar in den loop van 1876 door den dood ontviel, bemerkte den invloed der onrustbarende berig- ten uit het Oosten, door mindere bestellingen inzonderheid van buiten ’s lands. Dezelfde klagt wordt van de piano fabrieken vernomenwier voortbrengselen maar al te vaak, en tot groot nadeel van den Nederlandschen handwerksmanworden achtergesteld bij de producten van Fransche en Duitsche huizen. De fabriek van gouden en zilveren borduursels, civiele en mili taire ornamenten van de firma W. J. van Heijnsbebgen werkte met 26 werklieden boven- en 3 beneden 16 jaren; die van A. A. Knuijvee met 13 boven- en 2 beneden 16 jaren. De toestand van de eerste wordt gunstig- van de laatste stationnair genoemd. De fabriek van knoopen, wapens en andere équipementen, chacots en lederwerk voor het leger van de firma P. Mansvelt en Zoon, die met 25 werklieden boven- en bleef op dezelfde hoogte. Al deze inrigtingen lijden onder de geduchte mededinging van het buitenland, en de zucht der binnenlandsche verbruikers om vreemde waar, zij ’t ook van minder degelijk gehalte, aan in- landsch fabriekaat voor te trekken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 403