I 58. 8. A. Levisson en Zoon De berigten omtrent de boek- en courantdrukkerijen, de steen drukkerijen, de boekbinderijen, de album- en linieer fabrieken luiden, zonder uitzondering, gunstig. De distilleerderijen hadden een toenemend debiet. Ook de fabriek van minerale wateren, enz. van de firma van Eltnd- hoven en Co. was tevreden. De fabriek van geneesmiddelen en chemicaliën, van de firma J. Mouton en Zonen, werd uitgebreid met een nieuwen ketel voor uitdamping in het luchtledige, terwijl verscheidene andere uitdampketels werden bijgeplaatst. De toestand dezer fabriek was voldoende, hoewel de immer toenemende concurrentie uit het buitenland de prijzen sterk blijft drukken. In de inrigting der ’s Gravenhaagsche vleeschhouwcrij werden twee machines geplaatst tot het maken van rund- en kalfsgehakt, elk van eene capaciteit van 12 gewone hakmessen, waardoor op naauwelijks hoorbare wijze een hoogst zuivere en gelijk matige bewerking wordt verkregen. Deze inrigting telde 13 werklieden boven 16 jaren, met een weekloon van f 7.50 a f 11. Haar toestand is vooruitgaande; haar wensch blijft de afschaffing van den accijns op het geslagt. Omtrent de meelfabriek van L. J. Wijsman en Co. is ons niets bekend geworden. De brood- en meelfabriek, onder directie van F. W. van der Putten, maakte weder goede zaken; en een krachtig bewijs voor de degelijkheid dezer onderneming is ongetwijfeld hare kolossale uitbreiding met een tweede brood fabriek in het noordelijk gedeelte der stad. De belangrijke broad en bescliuitbakkerfj van Lensvelt Nicola verkeert insgelijks in zeer goeden toestand. De toestand der seepziederij van De spiegel- en lijsten fabrieken gingeneven als de jalousiën- fabrieken, steeds vooruit. De toestand der kurkenfabrieken van L. van deb Hilst en Zonen, en J. J. van den Bebg bleef dezelfde. Laatstgenoemde inrigting vierde op 2 Januarij 1877 haar 25 jarig bestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 404