r 58. Omtrent de sigarenfabrieken missen wij tot ons leedwezen alle bijzonderheden. De toestand der bierbrouwerij van de firma B. Lans en Zoon wordt als voldoende vermeld. b. Ambachtsnijverheid. Ook hier missen wij de bouwstoffen voor een eenigzins vol ledig overzigt. De ingekomen opgaven zijn zoo buitengewoon luttel, dat daaruit geen getrouwe schets van den toestand der ambachtsnijverdeid in hare bijzonderheden is te leveren. Mag uit het drietal ontvangen opgaven eenige gevolgtrekking worden gemaakt, dan is het deze, dat 1876, niet minder dan het daaraan voorafgaande jaar den ambachtsstand druk werk verschafte. Ook nu weder droegvoor de betrokken vakkende aanleg van gaz- en duinwaterleiding daartoe bij. Deze tak van nijverheid riep ook het belangrijk magazijn van den heer A. M. de Blaavw in het leven, dat op ruime schaal is ingerigt om in de behoeften voor gaz- en duinwaterleiding te voorzien. c. Inrigtingen in het belang der werklieden. Door de Vereeniging tot bevordering van ambachten onder de bleef dezelfde. Zij blijft altijd gedrukt door de onbillijke en doodende concurrentie der onbelaste surrogaten. Eene belasting op de oleïne beschouwt zij als het eenige redmiddel voor de fabrieken van groene zeep. Afschaffing van den zeepaccijns dunkt der Kamer wenschelijker. De stoomtimmerfabriek van de Gebr. van Malsen ging voor uit door toenemende bestellingen. Aangaande de fabriek van horloges en uurwerken van de firma August Mellet vernamen wij gunstige berigten. Zij werkte met 10 arbeiders boven- en 1 beneden 16 jaren; het weekloon liep van f 2.50 tot f 18.- uiteen. Ook de zijden- en wollenverwerij en de daaraan verbonden chemische stoomwasscherij van M. Tack-Stükm gaat goed vooruit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 405