58. opgeleid 16 jongelingen, verdeeld over herhalingschool van de Maat hei algemeen druk bezocht. 4 1 1 1 1 1 kleedermaker beeldhouwers verwer steendrukkers stoelenmaker 1 2 1 2 1 strekt. Hun gedrag van tevredenheid. Leesinrigting voor den ambachtsman. Het ledental ging in 1876 vrij aanzienlijk vooruit, een gevolg van de meerdere bekend heid die aan het doel van de vereeniging werd gegeven door advertentiën enz. De lezingen, muzikale soirée’s, enz. werden trouw bijgewoond, ook door de vrouwen der leden. De belangstelling in natuurkundige voordragten, opgehelderd door proeven, neemt steeds toe. De localen werden des avonds over Op den toon die er heerscht valt steeds te roemen; onaange naamheden kwamen tot heden nooit voor. Het bestuur meent dit te moeten toeschrijven, zoowel aan de meerdere beschaving van de leden, als aan den streng volgehouden maatregel, om geen sterken drank te verkoopen. Met den aankoop van boeken werd geregeld voortgegaantot voorbereiding eener uitbreiding van de bibliotheek. Alleen de lessen in het boekhouden vonden genoegzame deelnemers. Het bestuur teekent hierbij dankbaar aandat het ook dit jaar weder, zoowel van verschillende vereenigingen als van bijzondere personen, eene zeer gewaardeerde medewerking mogt ondervinden. De coöperatieve Voorschot-vereeniging en Spaarbank telde op 31 December 1876, 104 leden. De storting op aandeelen, op Israêlilen zijn in 1876 de volgende vakken: boekbinders horlogiemaker kunstdraaijer passementwerker meubelmaker sigarenmaker Aan de leerlingen is op de schappij tot nut der Israëliten in Nederland, afdeeling ’s Graven- ^,a9e geregeld godsdienstig en maatschappelijk onderwijs ver en ijver gaven over het algemeen reden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 406