58. fc- van 7) T> n 1 Januarij f 2440.—, bedroeg op 31 December f 4199.05, of, na aftrek der terugbetaling over 1876 4099.55. Op 31 Dec. bedroeg het kapitaal in omloop ƒ6879.en de winst ƒ305.955. 110 79 125 38 300.— - 200.— - 100.— - 150.— ’s Gravenhaagsche Hulpbank. Met 1 Januarij 1876 werd de door de leeners te vergoeden rente van 4 tot 2j- verminderd. Het getal gesloten leeningen 494 tegen 443 in 1875 en de daaruit voortgevloeide meerdere omzet van 10.355 bewijst, dat de nieuwe bepaling reeds aan een ruimeren kring van stadgenooten ten goede gekomen is. De omzet van kapitaal in 1876 bedroeg 78.975.Van de aan 485 personen toegestane 494 leeningen, werden 114 voor de eerste maal gesloten. Geweigerd werden 91 aanvragen, dus 81 minder dan in 1875. Er werden o. a. gesloten leeningen De nederlandsche nationale Vereeniging van werklieden mogt zich in voortdurenden bloei en werkzaamheid verheugen. Het leden tal bleef ongeveer op gelijke hoogte; doch eenige donateurs werden haar door den dood ontrukt. De gunstige toestand der kas liet uitbreiding der ondersteu ning wegens ziekte toe. Terwijl voorheen aan de leden, ingeval van ziekte, gedurende 10 weken, 1.50 kon worden uitge keerd, werd deze uitkeering in 1876 verhoogd tot 2.50, ge durende 15 weken. Van hooggeplaatste zijde ontving de vereeniging eén kapitaal van ƒ20.000.renteloos in voorschot onder voorwaarde van af lossing in 20 jaren. Daarvoor werd een perceel bouwgrond aan gekocht. Vervolgens schreef zij eene geldleening uit van ƒ120.000 in vier seriën, waarvan de eerste geheel- de tweede gedeeltelijk is volteekend. De vereeniging kwam getrouw hare verpligtingen na, ten opzigte van de rente en aflossing der leening, voor den bouw van huizen in de Sumatrastaat aangegaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 407