58. ran nijverheid. d. Instellingen en inrigtingen in het belang der nijverheid. Deze bestonden, even als in 1875, uit: De Afdeeling der Vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid in Nederland, wier hoofdbestuur ook alhier is gevestigd; de Vereeniging van en voor Nederlandsche industriëelenwier bewind eveneens hier ter stede zetelt; het departement der te Haarlem gevestigde Maatschappij ter bevordering van nijverheid, en de Vereeniging voor handel en Aangaande het hier gevestigde agentschap der Nederlandsche Bank (Agent de Heer H. M. deVuies, plaatsvervangend Agent de Heer A. P. H. Bobaan) blijken, over het tijdvak van 1 April 1875 tot 31 Maart 1876uit het openbaar gemaakt ver slag van den President der Nederlandsche Bank, dd. 17 Mei 1876, de volgende bijzonderheden: Gedurende het boekjaar werd gedisconteerd voor een bedrag vanf 5.647.716.795 Het totaal der gesloten effecten beleeningen was - 3.493.000. geprolong. - 6.980.600.— De Vereeniging tot verbetering der woningen voor de arbeidende klasse verkeerde ook in het afgeloopen jaar in bloeijenden toe stand. De huur van hare 539 woningen bragt, na aftrek der premie van één week huur wegens prompte betaling gedurende een jaar en van slechts 1.45 wanbetaling, f 44.034.20 op. Niet meer dan 5 woningen stonden gedurende eene week ledig; bewijs genoeg hoezeer deze door den werkenden stand gezocht zijn. Hoe welverdiend deze waardering is, blijkt overigens uit het feit, dat aan het model van de woningen in den Zuster polder op de tentoonstelling te Philadelphia eene eervolle ver melding is ten deel gevallen. Aangaande de Volksgaarkeukens en de Algemeene Graven- haagsche werklieden-vereeniging zijn wij buiten staat iets mede te deelen. Onze aanvrage om opgaven bleef vruchteloos. VI. Bank- en crediet-instellingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 408