58. n n T) T) n n n r> n T) y> n n n T Te water. a. andere voorname plaatsen des Rijks n T) T n •n r> n r> r> n 50.600.— 87.750.— 19.650.— 16.000.— 27.500.— 54.400.— 3.589.033.— 1.247.502.— 2.341.531.— Eindelijk is op dit gebied nog te vermelden de naamlooze Vennootschap de Zuidhollandsche Credietvereenigingonder directie Van de heeren Mr. S. A. d’Engelbeonnee en H. Melters. Zij verleent credieten (minimum f 500) onder hypothekair ver band, onder borgtogt en in blanco; en ontvangt gelden a depo sito op deposito bewijzen en op spaarboekjes. Ttissclien ’s Gravenhage en Het totaal der afgeloste effecten beleeningen was 2.801.600. gesloten goederen geprolong. afgeloste gesloten specie geprolong. afgeloste Het gemiddeld opererend kapitaal was Zamengestelduit discovering voor beleening Het bedrag der in verwisseling tegen bankbil jetten uitgegeven specie was- 2.623.220. dat der uitgegeven bankbiljetten tegen specie - 987.875. bankbiljetten tegen andere bankbiljetten - 6.598.835. Het totaal dezer verwisselingen beliep alzoo -10.209.930. Sedert 25 Augustus 1875 is de rentestand voor disconto en beleening geweest 3 a 3} °/0. Ook is hier gevestigd de Hollandsche Bank, die zich belast met het beheer van kapitalen onder volledigen waarborg voor de veilige bewaring der aan haar toevertrouw'de waarden; met het verleenen van crediqt aan handelaren, industriëelen en land bouwers; met het nemen van gelden a deposito voor een maand vast op prolongatie-ren te of op korten termijn, en het houden van chèque-rekening met particulieren. VII. MIDDELEN VAN VEEVOER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 409