L 58. s; I I „Met het oog”zoo schrijft ons eenevoorname firma„op de te ontwerpen lijn ’s Graven hugeScheveningen en de uitbreiding en verfraaijing van het gedeelte der stad, wordt de wenschelijk- heid uitgesproken, dat een nieuw fraai opgehoogd station van de Hollandsehe Ijzeren spoorwegmaatschappij worde daargesteld tussehen den Rijswijkschen weg cn den nieuwen of verbeterden waterweg, met het front naar het Zieken en de Huijgensstraat gerigt.” Geregeld middel van vervoer tussehen ’s Gravenhage en Scheve ningen is de tramway-dienstwaarvan, inzonderheid des zomers, veel gebruik wordt gemaakt. Door de Kamer werd in het afgeloopen jaar de vraag over- wogen: of het voor ’s Gravenhage wenschelijk ware, dat de stations der beide spoorwegen (Rhijn en Hollandsehe) werden vereenigd tot een gemeenschappelijk station, ter plaatse waar thans het Rhijnspoorstation ligt. Ten einde de openbare meening over deze vraag te raad plegen, zette zij dit denkbeeld uiteen in hare circulaire van 23 October 1876, n°. 35, welke aan 170 industriëelen en aan de alhier gevestigde nijverheidsvereenigingen wrerd toegezonden; terwijl de Kamer zich bereid verklaarde alle opmerkingen om trent dit onderwerp tot 1 Januarij 1877 in ontvang te nemen. Van geen enkel industrieel, en slechts van de permanente commissie voor de reederij te Scheveningen en van het departe ment ’s Gravenhage der Maatschappij van Nijverheid ontving zij antwoord. De openbare bespreking evenwel van deze vraag in de Ver- eeniging voor Handel en Nijverheid, en in de afdeeling ’s Gra venhage der Vereeniging ter bevordering van fabriek- en hand- werksnijverheid in Nederland toonde aan, dat beiden, evenmin als bovengenoemd departement, deze zamenkoppeling gewenscht achtten. Uit de adviezen, daaromtrent openbaar geworden, mag worden afgeleid, dat de bedoelde vereeniging over het alge- Per Rhijnspoor werden in 1876 van en naar het Station ’s Gravenhage vervoerd 402,459 reizigers, met eene opbrengst van f Wi,Tï3Af)&.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 413