58. it 1873/74 f 81.88 en in 1874/75 nog f 59.645 daalde in 1875/76 tot f 52.95. Deze achteruitgang moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de vooral in Australië sterk vermeer derde productiewaarmede de toenemende consumtie van het artikel geen gelijken tred houdt. Een en ander maakte het boekjaar 1875/76 niet tot de voor- deeligste. Het dividend over dat boekjaar werd bepaald op 150.per aandeel, tegen /160.over 1873/74 en 207. over 1874/75. Neilerlandsch Indische Spoorwegmaatschappij. De uitkomsten der exploitatie overtroffen weder de verwachting. Op de lijn Sama- rangVorstenlanden namen de ontvangsten toe met 17, op de lijn Batavia—Buitenzorg met 8 pCt. De kosten bedroegen op eerstgenoemde lijn 485op de laatstgenoemde 45 pCt. van de bruto-ontvangsten. Wat de lijn SamarangVorstenlanden betreft moet de groote toename der ontvangsten worden toegeschreven aan buitengewone omstandigheden, vooral aan het rijstgebrek in Bagelen. De maatschappij is weder eene belangrijke schrede vooruit gegaan het saldo van de laatste winst- en verlies-rekening was zoo groot, dat aan de aandeelhouders kon worden uitgekeerd 45pCt., de rente waarop zij bij de deelneming gerekend hebben. De geleidelijke toename van deze saldo’s en de wijze, waarop zij verkregen zijn, geeft de gegronde hoop dat men niet weder beneden die rente zal behoeven te komen. De maatschappij heeft zich andermaal tot de Regering gewend met aanvragen om nieuwe concession, en ditmaal met beter ge volg. De Minister van Koloniën heeft zich namelijk bereid ver klaard, om met de Maatschappij te onderhandelen over uit breiding van haren werkkring in Midden-Java. Algemeene Nederlandsche gasverlichting- en verwarmingmaat- schappij. Met het oog op de resultaten der gas-exploitatie laten de binnenlandsche fabrieken steeds veelte wenschenover; terwijl die van Carcassonne bij voortduring de verwachting blijft over treffen. Gedurende het boekjaar 1875/6 is het getal gasver bruikers vermeerderd met 32, dat der pitten met 603.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 415